شکل تابع عضویت ذوزنقه ای فازی

شکل تابع عضویت ذوزنقه ای فازی

توابع عضویت فازی

توابع عضویت فازی

روش های ایجاد تابع عضویت:

 1. روش های مستقیم: در این روش فرد یا افراد خبره به سوالاتی پاسخ می دهند که مستقیما موجب ایجاد تابع عضویت می شود.
 2. روش های غیر مستقیم: در این روش از تحلیل پاسخ های افراد تابع به وجود می آید.

توابع عضویت فازی

توابع عضویت استاندارد

 1. تابع عضویت مثلثی: توسط ۳ پارامتر {a,b,c}  به شرح زیر تعریف می شود:
  شکل تابع عضویت مثلثی فازی

  شکل تابع عضویت مثلثی فازی

  تابع عضویت مثلثی فازی

  تابع عضویت مثلثی فازی

 2.  تابع عضویت ذوزنقه ای: توسط ۴ پارامتر {a,b,c,d}  به شرح زیر تعریف می شود:
  شکل تابع عضویت ذوزنقه ای فازی

  شکل تابع عضویت ذوزنقه ای فازی

  توابع عضویت فازی

  تابع عضویت ذوزنقه ای فازی

 3. تابع عضویت گوسی: توسط ۲ پارامتر {a, آلفا }  به شرح زیر تعریف می شود:
  شکل تابع عضویت گوسی فازی

  شکل تابع عضویت گوسی فازی

  تابع عضویت گوسی فازی

  تابع عضویت گوسی فازی

 4. تابع عضویت زنگوله ای: توسط۳  پارامتر {a,b, آلفا}  به شرح زیر تعریف می شود:
  شکل تابع عضویت زنگوله ای فازی

  شکل تابع عضویت زنگوله ای فازی

  تابع عضویت زنگوله ای فازی

  تابع عضویت زنگوله ای فازی

 5. تابع عضویت سیگمویدال:  توسط دو پارامتر {a,b}  به شرح زیر تعریف می شود:
  شکل تابع عضویت سیگمویدال فازی

  شکل تابع عضویت سیگمویدال فازی

  تابع عضویت سیگمویدال فازی

  تابع عضویت سیگمویدال فازی