• تصمیم گیری چند متغیره
  1. MADM
   1. روش AHP
   2. روش ANP
 • روش تخصیص خطی
 1. روش SAW
 2. روش TOPSIS
 3. روش VIKOR
 • روش ELECTRE
 • روش جایگشت
 1. روش PROMETHE I, II, III, IV
 1. MCDM
  1. روش LP-Metric
  2. روش اهداف هدف دار
 • روش لیسکوگرافی
 1. روش برنامه ریزی سازشی ایده آل
 2. روش برنامه ریزی سازی ضد ایده آل
 3. برنامه ریزی آرمانی
 • روش Maxi-Min
 • روش وزن دهی تجمعی
 1. تحلیل پوششی داده ها
  1. مدل CCR
  2. مدل BCC
 • کاربرد مجموعه های فازی
  1. تصمیم گیری چند معیاره فازی
   1. روش AHP
   2. روش SAW
 • روش TOPSIS
 1. روش VIKOR
 2. روش ELECTRE
 3. روش PROMETHE I, II, III, IV
 1. برنامه ریزی ریاضی فازی
 2. کنترل موجودی فازی
 3. جانمایی فازی
 4. زمان بندی پروژه فازی
 5. رگرسیون فازی
 6. پایگاه داده فازی
 • اصول و روش های آماری چند متغیره
  1. روش های آماری چند متغیره
  2. استنباط آماری چند متغیره
  3. تجزیه واریانس چند متغیره
  4. تجزیه مولفه های اصلی
  5. تحلیل عاملی
  6. تابع تشخیص
  7. تحلیل همبستگی متعارف
  8. تجزیه خوشه ای
 • پژوهش عملیاتی
  1. برنامه ریزی خطی
  2. روش سیمپلکس
  3. کاربدر مدل های برنامه ریزی خطی
  4. تحلیل حساسیت و برنامه ریزی پارامتری
  5. مدل حمل ونقل ۱ و۲
  6. تخصیص
  7. تحلیلی شبکه
 • داده کاوی
  1. درخت های تصمیم
  2. شبکه های عصبی مصنوعی
  3. تکنیک های نزدیک ترین همسایه
  4. تحلیل سبد خرید و قوانین وابستگی
  5. تحلیل پیوند
  6. خوشه بندی
  7. الگوریتم ژنتیک

کلیه دوره های فوق به دو صورت خصوصی و مجازی ارائه می گردد. شما می توانید با از طریق « تماس با ما » در ارتباط باشید.