مثال C++

برنامه نویسی شی گرا
برنامه نویسی شی گرا

پروژه برنامه نویسی شی گرا

پروژه برنامه نویسی شی گرا

#سوال
کلاسی با نام “number” تعریف نماییدکه دو عدد ورودی را به صورتa , b (integer) دریافت نماید.
۱) ابتدا اعداد را از کیبورد کاربر دریافت نماید.
۲) تابعی برای جمع تعریف نمایید.
۳) تابعی برای ضرب تعریف نمایید.

class number
{ private:
int a,b;
public:
number()
{ cout«"input two integer value: ";
cin»a»b;
}

int geta()
{ return a; }

int getb()
{ return b; }

void setab(int x, int y)
{ a=x; b=y; }

int sumab()
{ return a+b; }

void product()
{ cout«a*b; }
};

#include<iostream.h>
#include<num.h>

main()
{ number obj;
cout«"a&b values: "«obj.geta()«"\t"«obj.getb();
cout«"\nsummation of numbers: "«obj.sumab();
obj.setab(5,8);
cout«"\nproduct of numbers: ";
obj.product();
}

آموزش این مبحث را می توانید در برنامه نویسی شی گرا فرابگیرید.

0 نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *