مثال دلفی فازی

مثال دلفی فازی

مثال دلفی فازی در پژوهش ۱۰ شاخص اولیه براساس ادبیات پژوهش شناسایی شده است. دیدگاه ۵ کارشناس برای تعیین میزان اهمیت این شاخص ها با استفاده از طیف لیکرت...

ادامه مطلب 0 نظرات
دلفی فازی

تکنیک دلفی فازی

تکنیک دلفی فازی تکنیک دلفی فازی بر اساس دیدگاه پاسخ دهندگان صورت می گیرد. در این تکنیک برای سنجش دیدگاه از عبارات کلامی استفاده می شود. عبارات کلامی در...

ادامه مطلب 0 نظرات

مثال مدل BCC

مثال مدل BCC فرض کنید پنج واحد تصمیم گیرنده شامل تامین کنندگان یک زنجیره تامین وجود داشته باشند. برای ارزیابی این تامین کنندگان هزینه و زمان تحویل به عنوان...

ادامه مطلب 0 نظرات
روش DEA

روش DEA

روش DEA در سال ۱۹۵۷ فارل با استفاده از روشي مانند اندازه گيري کارايي در مباحث مهندسي اقدام به اندازه گيري کارايي براي يک واحد توليدي نمود.روش وي داراي...

ادامه مطلب 0 نظرات
مثال روش دیمتل فازی

مثال روش دیمتل فازی

مثال روش دیمتل فازی در یک پژوهش به شناسایی الگوی روابط علی میان مهمترین معیارهای انتخاب یک بانک پرداخته شده است. در واقه ماتریس تصمیم با عباات کلامی به...

ادامه مطلب 0 نظرات
روش دیمتل فازی (Fuzzy Dematel)

روش دیمتل فازی

روش دیمتل فازی (Fuzzy Dematel) نخستین بار وو و لی (۲۰۰۷) از روش دیمتل با رویکرد فازی استفاده کرده اند. همچنین الگوریتم اجرای این روش تحت تاثیر روش فازی ...

ادامه مطلب 0 نظرات