فرابگیر

انجام پروژه دانشجویی، کامپیوتر، تحقیق در عملیات و آمار

حوزه فعالیت این سایت آموزش، مشاوره و انجام پروژه های دانشجویی در رشته های کامپیوتر و تحقیق در عملیات می باشد

بنیاد بیماری های نادر ایران

مطالب دسته: آموزش

مثال دلفی فازی

مثال دلفی فازی

مثال دلفی فازی

مثال دلفی فازی

در پژوهش ۱۰ شاخص اولیه براساس ادبیات پژوهش شناسایی شده است. دیدگاه ۵ کارشناس برای تعیین میزان اهمیت این شاخص ها با استفاده از طیف لیکرت ۷ درجه گردآوری شده است.

ادامه مطلب...

تکنیک دلفی فازی

دلفی فازی

دلفی فازی

تکنیک دلفی فازی

تکنیک دلفی فازی بر اساس دیدگاه پاسخ دهندگان صورت می گیرد. در این تکنیک برای سنجش دیدگاه از عبارات کلامی استفاده می شود. عبارات کلامی در انعکاس کامل مکنوتات ذهنی پاسخ دهنده محدودیت هایی دارد. برای نمونه عبارت “زیاد” برای فرد A که فرد سخت گیری است با عبارت “زیاد” برای فرد B متفاوت است. اگر برای کمی کردن دیدگاه هر دو فرد از یک عدد قطعی استفاده شود، نتایج دارای اریب خواهد شد. بنابراین با توسعه طیف فازی مناسب می توان براین مشکل غلبه کرد.

ادامه مطلب...

مثال مدل BCC

img_5b24e2751c7e3مثال مدل BCC

فرض کنید پنج واحد تصمیم گیرنده شامل تامین کنندگان یک زنجیره تامین وجود داشته باشند. برای ارزیابی این تامین کنندگان هزینه و زمان تحویل به عنوان ورودی و سود تامین کنندگان به عنوان خروجی های آن ها در نظر گرفته می شود. هر پنج تامین کننده هر هفته سود ۲۰۰۰ دلار را با ترکیبی متفاوت از هزینه و زمان تحویل، به دست می آورند. مقادیر ورودی و خروجی در جدول زیر نشان داده شده است.

ادامه مطلب...

مثال مدل CCR

مثال مدل CCR

مثال مدل CCR

مثال مدل CCR

در روش DEA مدل CCR دارای بازده ثابت به مقیاس است و سعی دارد با انتخاب وزن های بهینه برای متغیر های ورودی و خروجی واحد تحت بررسی، کسر کارایی این واحد (واحد صفر) را به گونه ای بیشتر کند که کارایی سایر واحدها از حد بالای یک تجاوز نکند. این الگو در دو دیدگاه ورودی و خروجی و در سه فرم کسری ( فرم اولیه) ، مضربی و ثانویه مطرح است که در ادامه برای این فرم ها مثال هایی آورده شده است.

ادامه مطلب...

روش DEA

روش DEA

روش ِ تحلیل پوششی داده ها

روش DEA

در سال ۱۹۵۷ فارل با استفاده از روشي مانند اندازه گيري کارايي در مباحث مهندسي اقدام به اندازه گيري کارايي براي يک واحد توليدي نمود.روش وي داراي يک ورودي و يک خروجي بود و او در ارائه روشي که در برگيرنده ورودي ها و خروجي هاي متعدد باشد موفق نبود. چارنز،کوپر و رودز ديدگاه فارل را توسعه داده و مدلي را ارائه کردند که توانايي اندازه گيري کارايي با چند ورودي و چند خروجي را داشت.

در سال ۱۹۷۶ مدل تحلیل پوششی داده ها اولین بار در رساله دکتري ” ادوارد رودز” به راهنمايي” کوپر” با عنوان “ارزيابي پيشرفت تحصيلي دانش آموزان مدارس ملي آمريکا” مورد استفاده قرار گرفت و در سال ۱۹۷۸ در مقاله اي تحت عنوان “اندازه گيري واحدهاي تصميم گيرنده ”ارائه شد.

ادامه مطلب...

مثال روش فازی زدایی CFCS

مثال روش فازی زدایی CFCS

مثال روش فازی زدایی CFCS

مثال روش فازی زدایی CFCS

در این قسمت جهت درک بهتر این روش ما مثال ذکر شده در روش دیمتل فازی را با روش CFCS قطعی می نماییم تا کاربرد اصلی این روش نسبت به روش های سنتی COA مورد استفاده در اکثر مقالات روشن گردد.

ادامه مطلب...

روش فازی زدایی CFCS

روش فازی زدایی CFCS

روش فازی زدایی CFCS

روش فازی زدایی CFCS

اپریکویک(۲۰۰۳)  روش های ساده و مرسوم فازی زدایی که برخی از آنها قبلا ذکر شده است (COA) را مورد انتقاد قرار داده است. به زعم اپریکویک ایراد این روش آن است که اگر معادل فازی دو عدد قطعی مشابه، شکل های متفاوتی داشته باشند در این روش قابل تشخیص نیست. روش فازی زدایی CFCS برای فرآیند تجمیع فازی مناسب است و مقادیر فازی زدائی شده را بهتر ارائه می دهد. روش CFCS براساس مقادیر بیشینه و کمینه اعداد فازی در هر رنج محاسبه می شود.

ادامه مطلب...

مثال روش دیمتل فازی

مثال روش دیمتل فازی

مثال روش دیمتل فازی

مثال روش دیمتل فازی

در یک پژوهش به شناسایی الگوی روابط علی میان مهمترین معیارهای انتخاب یک بانک پرداخته شده است. در واقه ماتریس تصمیم با عباات کلامی به صورت زیر بوده است.

ادامه مطلب...

روش دیمتل فازی

روش دیمتل فازی (Fuzzy Dematel)

روش دیمتل فازی (Fuzzy Dematel)

روش دیمتل فازی (Fuzzy Dematel)

نخستین بار وو و لی (۲۰۰۷) از روش دیمتل با رویکرد فازی استفاده کرده اند. همچنین الگوریتم اجرای این روش تحت تاثیر روش فازی  زدایی در بسیاری از مقاله ها به انحراف کشیده شده است که در جای خود توضیح داده خواهد شد. در واقع رویکرد فازی برای مقابله با عدم قطعیت و ابهام موجود در عبارات کلامی پاسخ دهندگان مورد استفاده قرار می گیرد.

ادامه مطلب...

مثال روش دیمتل (DEMATEL)

مثال روش دیمتل (DEMATEL)

فرض کنید دیاگراف روابط مستقیم ۶ عامل A, B, C, D, E, F به صورت زیر می باشد. روش دیمتل را گام به گام بر روی آن اعمال کرده و سلسله مراتب آنها را مشخص نمایید.

ادامه مطلب...
Page 1 of 2312345...1020...Last »