فرابگیر

انجام پروژه دانشجویی، کامپیوتر، تحقیق در عملیات و آمار

حوزه فعالیت این سایت آموزش، مشاوره و انجام پروژه های دانشجویی در رشته های کامپیوتر و تحقیق در عملیات می باشد

بنیاد بیماری های نادر ایران

مطالب دسته: روش تندترین شیب

روش تندترین شیب

روش تندترین شیب

روش تندترین شیب

روش تندترین شیب

روش تندترین شیب

روش تندترین شیب یک الگوریتم گرادیان است که در آن اندازه گام αk  به گونه ای انتخاب می شود که میزان کاهش تابع هدف در هر مرحله مجزا حداکثر شود. به طور مشخص، αk به گونه ای انتخاب شده تا میزان (((фk = f( x(k) – α˅f(x(k را حداقل نماید، به عبارت دیگر:

ادامه مطلب...