فرابگیر

انجام پروژه دانشجویی، کامپیوتر، تحقیق در عملیات و آمار

حوزه فعالیت این سایت آموزش، مشاوره و انجام پروژه های دانشجویی در رشته های کامپیوتر و تحقیق در عملیات می باشد

بنیاد بیماری های نادر ایران

مطالب دسته: روش جستجوی طلایی

مثال روش جستجوی طلایی

مثال روش جستجوی طلایی

مثال روش جستجوی طلایی

مثال روش جستجوی طلایی

مثال روش جستجوی طلایی

با استفاده از روش جستجوی طلایی نقطه x را طوری تعیین نمایید که تابع هدف f(x) = x4-14x3+60x2-70x را در بازه [۰, ۲] کمینه  می نمایید. طول بازه را ۰٫۳ در نظر بگیرید.

ادامه مطلب...

روش جستجوی طلایی

روش جستجوی طلایی

روش جستجوی طلایی

روش جستجوی طلایی

روش جستجوی طلایی

روش های جستجویی که ما در این بخش و بخش بعدی مورد بحث قرار می دهیم به منظور تعیین کمینه تابع f: R-> R بر روی بازه بسته بکار می رود به طوری که [a0 ,b0] . تنها ویژگی که ما برای تابع هدفf  فرض می نماییم تک مدی بودن آن است، به این معنی که f  فقط داری یک مینیمم محلی است. مثالی از چنین تابعی در شکل روبرو نشان داده شده است.

ادامه مطلب...