فرابگیر

انجام پروژه دانشجویی، کامپیوتر، تحقیق در عملیات و آمار

حوزه فعالیت این سایت آموزش، مشاوره و انجام پروژه های دانشجویی در رشته های کامپیوتر و تحقیق در عملیات می باشد

بنیاد بیماری های نادر ایران

مطالب دسته: روش سکانت

مثال روش سکانت

مثال روش سکانت

مثال روش سکانت

از روش سکانت جهت یافتن ریشه معادله g(x) = x3 – ۱۲٫۲x2 +7.45x +42 =0 استفاده نمایید. نقاط اولیه برای شروع را به ترتیب x(-1) = 13  و x(0) = 12 در نظر بگیرید.

ادامه مطلب...

روش سکانت

روش سکانت

روش سکانت

روش سکانت

روش سکانت

روش نیوتن برای به حداقل رساندن تابع f از مشتق دوم تابع استفاده می نماید:

x (k+1) = x (k) – (f'(x(k)) / f”(x(k)))

ادامه مطلب...