فرابگیر

انجام پروژه دانشجویی، کامپیوتر، تحقیق در عملیات و آمار

حوزه فعالیت این سایت آموزش، مشاوره و انجام پروژه های دانشجویی در رشته های کامپیوتر و تحقیق در عملیات می باشد

بنیاد بیماری های نادر ایران

مطالب دسته: روش نیوتون

مثال روش نیوتون

روش نیوتون

روش نیوتون

مثال روش نیوتون

مثال روش نیوتون

با استفاده از روش نیوتن مقدار حداقل x را در تابع F(x) = 1/2 x2 – sin x بدست آورید. مقدار اولیه x(0) = 0.5 می باشد. حدقل دقت مورد نیاز e = 10-5 به شرطی که

x (k+1) – x(k)| < e| باشد.

ادامه مطلب...

روش نیوتون

روش نیوتون

روش نیوتون

روش نیوتون

روش نیوتون

مجدداً فرض نمایید ما با مشکل به حداقل رساندن تابع f با یک متغیر واقعی X مواجه باشیم. حال فرض می کنیم که در هر نقطه اندازه گیری (X(k می توانیم، مشتق اول ((f'(X(k  ، مشتق دوم ((f”(X(k تابع  ((f (X(k را محاسبه نماییم.

ادامه مطلب...