فرابگیر

انجام پروژه دانشجویی، کامپیوتر، تحقیق در عملیات و آمار

حوزه فعالیت این سایت آموزش، مشاوره و انجام پروژه های دانشجویی در رشته های کامپیوتر و تحقیق در عملیات می باشد

بنیاد بیماری های نادر ایران

مطالب دسته: روش گرادیان

روش گرادیان

روش گرادیان

روش گرادیان

روش گرادیان

روش گرادیان

به یاد آورید که مجموعه سطح از تابع f: Rn -> R برابر است با مجموعه ای از نقاط X که تابع f(x) =c  را به ازای مقادیر ثابت c  راضی نماید. بنابراین، x0 ϵ Rn یکی از مجموعه سطح ها مرتبط به سطح c خواهد بود اگر f (X0) = C باشد. در مورد توابع با دو متغیر واقعی      f: R2 -> R مفهوم مجموعه سطح در شکل زیر نشان داده شده است.

ادامه مطلب...