فرابگیر

انجام پروژه دانشجویی، کامپیوتر، تحقیق در عملیات و آمار

حوزه فعالیت این سایت آموزش، مشاوره و انجام پروژه های دانشجویی در رشته های کامپیوتر و تحقیق در عملیات می باشد

بنیاد بیماری های نادر ایران

مطالب دسته: تحلیل داده های چند متغیری

آزمون مشاهدات جفت شده

آزمون مشاهدات جفت شده

آزمون مشاهدات جفت شده

آزمون مشاهدات جفت شده

آزمون مشاهدات جفت شده

  • حالت یک متغیره

فرض کنید دو نمونه مستقل از یکدیگر نیستند زیرا یک جفت شدن طبیعی بین مشاهده iام yi در نمونه اول و مشاهده iام xi در نمونه دوم برای همه i ها وجود دارد.مثلا وقتی یک تیمار بر روی یک بیمار دوبار اعمال می شود. چنین جفت شدن هایی را مشاهدان جفت شده می گویند. دو نمونه حاصل که بدست می آیند دارای همبستگی می باشند. دو نمونه جفت شده را به یک نمونه به صورت جدول زیر تبدیل می کنیم:

ادامه مطلب...

مقایسه میانگین دو بردار

مقایسه میانگین دو بردار

مقایسه میانگین دو بردار

مقایسه میانگین دو بردار

مقایسه میانگین دو بردار

  • آزمون مقایسه دو نمونه با آزمون t در آماره تک متغیره

درحالت یک متغیره یک نمونه تصادفی y1,y2  تا yn از توزیع نرمالN(µ۱۲۱) و نمونه تصادفی دوم  y2  تا yn از توزیع نرمالN(µ۲۲۲)  بدست می آید. فرض براین است که دو نمونه مستقل از یکدیگر هستند و نیز فرض بر آن است که σ۲۲=۱ σ۲= σ۲است و σ۲ نا معلوم می باشد.

ادامه مطلب...

آزمون µ با ∑ نامعلوم

آزمون µ  با نامعلوم

آزمون µ با ∑ نامعلوم

آزمون µ با ∑ نامعلوم

آزمون µ  با نامعلوم

  • آزمون t یک متغیره H0: µ=µ۰ با σ نامعلوم

در آزمون یک نمونه ای t فقط یک متغیر داریم که از هر واحد نمونه گیری بدست آمده است. فرض بر آن است که یک متغیر تصادفی y1,y2  تا yn از توزیع نرمال(N(µ,σ۲ در دسترس است.

ادامه مطلب...

آزمون µ با ∑ معلوم

آزمون µ با ∑ معلوم
آزمون µ با ∑ معلوم

آزمون µ  با معلوم

آزمون µ  با معلوم

  • حالت یک متغیره H0: µ=µ۰ با σ معلوم

فرضیه در اینجا این است که میانگین y  برابر مقدار داده شده µ۰ است یا خیر. شکل فرض صفر و فرض مقابل به صورت زیر است:

H1: µ ≠ µ۰                 H0: µ = µ۰

در این آزمون ها یک نمونه تصادفی از n مشاهده y1,y2  تا yn از توزیع نرمال (N(µ,σ۲ با معلوم بودن σ۲ در نظر گرفته می شود.آزمون µ  با معلوم

ادامه مطلب...

آزمون های چند متغیره در مقابل تک متغیره

آزمون های چند متغیره در مقابل تک متغیره

آزمون های چند متغیره در مقابل تک متغیره

آزمون های چند متغیره در مقابل تک متغیره

آزمون های چند متغیره در مقابل تک متغیره

آزمون فرض های چند متغیره پیچیده تر از یک متغیره است. تعداد پارامترها در چند متغیره بغرنج است و گیج کننده یعنی در یک آزمنو فرض چند متغیره تعداد پارامترها با P متغیر از فرمول زیر دست می آید:

تعداد پارامترها = P(P+3)*1/2

اگر P=10 متغیر داشته باشیم تعداد پارامترها برابر ۶۵ می باشد که برای هر پارامتر می توان یک آزمون فرضیه فرموله کرد. در آزمون فرض های چند متغیره چهار مطلب زیر وجود دارد:

ادامه مطلب...

روش های آماری چند متغیره

روش های آماری چند متغیره

روش های آماری چند متغیره

روش های آماری چند متغیره

روش های آماری چند متغیره

روش های آماری چند متغیره آن دسته از روش های آماری هستند که به طور همزمان داده ها را بر روی چندین متغیر تجزیه می کنند. در تجزیه چند متغیره روابط همزمان متغیرها با هم مورد بحث قرار می گیرد. در این تکنیک ها پیرامون میانگین و یا واریانس یک متغیر و یا رابطه دو متغیر بحث نمی شود، بلکه کواریانس و هم بستگی های بین سه یا چند مورد بحث قرار می گیرد.

ادامه مطلب...