فرابگیر

انجام پروژه دانشجویی، کامپیوتر، تحقیق در عملیات و آمار

حوزه فعالیت این سایت آموزش، مشاوره و انجام پروژه های دانشجویی در رشته های کامپیوتر و تحقیق در عملیات می باشد

بنیاد بیماری های نادر ایران

مطالب دسته: روش TOPSIS

روش شباهت به گزینه ایده آل (TOPSIS)

روش شباهت به گزینه ایده آل (TOPSIS)

روش شباهت به گزینه ایده آل (TOPSIS)

گام اول: تشکیل ماتریس تصمیم:

ماتریس تصمیم گیری

ماتریس تصمیم گیری

که در آن xij  عملکرد گزینه i در رابطه با معیار j  می باشد.

ادامه مطلب...