فرابگیر

انجام پروژه دانشجویی، کامپیوتر، تحقیق در عملیات و آمار

حوزه فعالیت این سایت آموزش، مشاوره و انجام پروژه های دانشجویی در رشته های کامپیوتر و تحقیق در عملیات می باشد

بنیاد بیماری های نادر ایران

مطالب دسته: برنامه ریزی ریاضی فازی

سیمپلکس فازی

سیمپلکس فازی

سیمپلکس فازی

الگوريتم هاي سيمپلكس فازي براي حل مسايل برنامه ريزي خطي عدد فازي و مسايل برنامه ريزي خطي با متغيرهاي فازي ارايه مي گردد. الگوريتم هاي ارايه شده براي حل مسايل برنامه ريزي خطي عدد فازي و مسايل برنامه ريزي خطي با متغيرهاي فازي به كار گرفته مي شود و نتايج آن گزارش مي شود.

سیمپلکس فازی

سیمپلکس فازی

ادامه مطلب...

رتبه بندی اعداد فازی

رتبه بندی اعداد فازی

رتبه بندی اعداد فازی:

بسیاری از روش های متداول برای حل مسایل برنامه ریزی خطی فازی مبتنی بر مقایسه اعداد فازی و خصوصا استفاده از توابع رتبه بندی است. یک روش مناسب برای رتبه بندی اعداد فازی استفاده از یک تابع رتبه بندی R:FR->R می باشد. در حقیقت نتیجه رتبه بندی اعداد فازی به مقایسه اعداد حقیقی متناظرشان در خط اعداد حقیقی تعیین می گردد و برای رتبه بندی از تابع یاگر استفاده می شود:

رتبه بندی اعداد فازی

رتبه بندی اعداد فازی

تابع رتبه بندی یاگر

تابع رتبه بندی یاگر

ادامه مطلب...

مدل برنامه ریزی فازی با ضرایب سمت راست فازی

مدل برنامه ریزی فازی با ضرایب سمت راست فازی

مدل برنامه ریزی فازی با ضرایب سمت راست فازی

مدل برنامه ریزی خطی فازی در حالی که فقط مقادیر سمت راست محدودیت ها اعداد فازی هستند (bi)  به صورت ذیل است:

مدل برنامه ریزی فازی با ضرایب سمت راست فازی

مدل برنامه ریزی فازی با ضرایب سمت راست فازی

ادامه مطلب...

مدل برنامه ریزی فازی متقارن

 مدل برنامه ریزی فازی متقارن

 مدل برنامه ریزی فازی متقارن

در این مدل تصمیم گیرنده می تواند یک حد پایین کلامی برای مقدار تابع هدف در نظر بگیرید. در نتیجه مدل به شرح ذیل است:

مدل برنامه ریزی فازی متقارن

مدل برنامه ریزی فازی متقارن

ادامه مطلب...

برنامه ریزی خطی فازی

برنامه ریزی خطی فازی

برنامه ریزی خطی فازی

برنامه ریزی خطی فازی

برنامه ریزی ریاضی فازی

در برنامه ریزی ریاضی فازی با فازی در نظر گرفتن پارامترهای مدل، ساختار محدودیت ها و تابع هدف، مدل به صورت فازی فرموله می شود.

سپس با استفاده از عملیات مجموعه های فازی و خواص آن مدل فازی به یک مدل برنامه ریزی ریاضی قطعی تبدیل می شود که با حل آن می توان به جواب مدل فازی رسید.

در برنامه ریزی خطی فازی، با درنظرگرفتن اعداد فازی برای پارامترهای مدل، ساختار فازی ایجاد و رویکرد حل ارایه می شود. در برنامه ریزی پویای فازی نیز یک مدل برنامه ریزی فازی با تابع انتقال حالت قطعی ارایه می شود.

ادامه مطلب...