فرابگیر

انجام پروژه دانشجویی، کامپیوتر، تحقیق در عملیات و آمار

حوزه فعالیت این سایت آموزش، مشاوره و انجام پروژه های دانشجویی در رشته های کامپیوتر و تحقیق در عملیات می باشد

بنیاد بیماری های نادر ایران

مطالب دسته: تصمیم گیری چند معیاره فازی

مثال دلفی فازی

مثال دلفی فازی

مثال دلفی فازی

مثال دلفی فازی

در پژوهش ۱۰ شاخص اولیه براساس ادبیات پژوهش شناسایی شده است. دیدگاه ۵ کارشناس برای تعیین میزان اهمیت این شاخص ها با استفاده از طیف لیکرت ۷ درجه گردآوری شده است.

ادامه مطلب...

تکنیک دلفی فازی

دلفی فازی

دلفی فازی

تکنیک دلفی فازی

تکنیک دلفی فازی بر اساس دیدگاه پاسخ دهندگان صورت می گیرد. در این تکنیک برای سنجش دیدگاه از عبارات کلامی استفاده می شود. عبارات کلامی در انعکاس کامل مکنوتات ذهنی پاسخ دهنده محدودیت هایی دارد. برای نمونه عبارت “زیاد” برای فرد A که فرد سخت گیری است با عبارت “زیاد” برای فرد B متفاوت است. اگر برای کمی کردن دیدگاه هر دو فرد از یک عدد قطعی استفاده شود، نتایج دارای اریب خواهد شد. بنابراین با توسعه طیف فازی مناسب می توان براین مشکل غلبه کرد.

ادامه مطلب...

مثال روش فازی زدایی CFCS

مثال روش فازی زدایی CFCS

مثال روش فازی زدایی CFCS

مثال روش فازی زدایی CFCS

در این قسمت جهت درک بهتر این روش ما مثال ذکر شده در روش دیمتل فازی را با روش CFCS قطعی می نماییم تا کاربرد اصلی این روش نسبت به روش های سنتی COA مورد استفاده در اکثر مقالات روشن گردد.

ادامه مطلب...

مثال روش دیمتل فازی

مثال روش دیمتل فازی

مثال روش دیمتل فازی

مثال روش دیمتل فازی

در یک پژوهش به شناسایی الگوی روابط علی میان مهمترین معیارهای انتخاب یک بانک پرداخته شده است. در واقه ماتریس تصمیم با عباات کلامی به صورت زیر بوده است.

ادامه مطلب...

روش دیمتل فازی

روش دیمتل فازی (Fuzzy Dematel)

روش دیمتل فازی (Fuzzy Dematel)

روش دیمتل فازی (Fuzzy Dematel)

نخستین بار وو و لی (۲۰۰۷) از روش دیمتل با رویکرد فازی استفاده کرده اند. همچنین الگوریتم اجرای این روش تحت تاثیر روش فازی  زدایی در بسیاری از مقاله ها به انحراف کشیده شده است که در جای خود توضیح داده خواهد شد. در واقع رویکرد فازی برای مقابله با عدم قطعیت و ابهام موجود در عبارات کلامی پاسخ دهندگان مورد استفاده قرار می گیرد.

ادامه مطلب...

مثال روش PROMETHEE فازی

مثال روش PROMETHEE فازی

مثال روش PROMETHEE فازی

مثال روش PROMETHEE فازی

مثال روش PROMETHEE فازی

یک کشور می خواهد جت جنگی بخرد. باید چهار معیار درنظر گرفته شود: سرعت، قابلیت مانور، شتاب و قیمت. چهار نوع جت جنگی با توجه به این ویژگی ها مورد ارزیابی قرار می گیرند. در صورتی که اوزان معیارها مطابق با سطر اول جدول اطلاعات باشد، با توجه به جدول اطلاعات زیر، مطلوب است انتخاب گزینه بهینه ازطریق روش PROMETHE  فازی.

ادامه مطلب...

روش PROMETHEE فازی

روش PROMETHEE فازی

روش PROMETHEE فازی

روش PROMETHEE فازی

روش PROMETHEE فازی

روش PROMETHEE فازی توسط دانشمندانی از قبیل گومز و لیگرو در سال ۲۰۰۰ و وانگ و همکاران در سال ۲۰۰۹ ارائه شده است. در این بخش قالب اعداد فازی که قرار است طبق آن روش شرح داده شود ذوزنقه ای می باشد:

 

ادامه مطلب...

مثال روش الکتره فازی

مثال روش الکتره فازی

مثال روش الکتره فازی

مثال روش الکتره فازی

مثال روش الکتره فازی

یک شرکت قصد دارد، از بین ۵ تامین کننده بر اساس معیارهای C1  تا C5 که به ترتیب سودآوری تامین کننده، میزان سهولت ارتباط با تامین کننده، ظرفیت های تکنولوژیکی، مطابقت سطح کیفی با سطح شرکت و قدرت تشخیص خطا می باشند، مطلوب ترین تامین کننده را انتخاب کند. بر اساس جدول اطلاعات زیر، مساله را از طریق روش الکتره فازی حل نموده و گزینه ارجح را اعلام نمایید.

مثال روش الکتره فازی


ادامه مطلب...

روش الکتره فازی

روش الکتره فازی

روش الکتره فازی

روش الکتره فازی

روش الکتره فازی

همان طور که در مسایل پیش روی خود در جهان هستی روبروه هستیم همواره داده های مساله به صورت مشخص نمی باشند، بلکه ممکن است به صورت فازی باشند. روش الکتری نیز برای حل این گونه مسایل دارای روش منحصر به خودش می باشد که با تغییراتی نسبت به حالت داده های قطعی در ادامه شرح داده خواهد شد.

روش الکتره فازی

روش الکتره فازی


ادامه مطلب...

مثال TOPSIS فازی

مثال TOPSIS فازی

مثال TOPSIS فازی

مثال TOPSIS فازی (شباهت به گزینه ایده آل فازی)

برای احداث یک سد بر روی رودخانه ای سه گزینه پیشنهاد شده است. تصمیم گیرنده می خواهد بر اساس چهار معیار C1 بازدهی سرمایه ، C2  انطباق با سیاست های کلان، C3 جلب مشارکت مردمی و C4 اثرات زیان بار زیست محیطی یکی از سه گزینه را انتخاب کند. معیارهای یک تا سه دارای جنبه مثبت و معیار چهارم جنبه منفی دارد.

مثال TOPSIS فازی (شباهت به گزینه ایده آل فازی)

ادامه مطلب...
Page 1 of 3123