فرابگیر

انجام پروژه دانشجویی، کامپیوتر، تحقیق در عملیات و آمار

حوزه فعالیت این سایت آموزش، مشاوره و انجام پروژه های دانشجویی در رشته های کامپیوتر و تحقیق در عملیات می باشد

بنیاد بیماری های نادر ایران

مطالب دسته: تصمیم گیری چند هدفه فازی

روش حنان

روش حن

روش حنان

روش حنان

ان

روش حنان

چندی پس از روش نارایسمهان (در این روش جواب یک مساله آرمانی با K  آرمان فازی و n  م متغیر تصمیم را با استفاده از ۲k  زیر مساله فرعی برنامه ریزی خطی بدست می آورد که هر زیر مساله دارای ۳k  محدودیت و n+1  متغیر است) حنان ثابت کرد که یک مدل برنامه ریزی خطی با ۲k  محدودیت و n+2k+1  متغیر برای حل مساله برنامه ریزی آرمانی فازی کفایت می کند. حنان مدل مورد خود را به صورت زیر پیشنهاد کرد:

ادامه مطلب...

برنامه ریزی آرمانی فازی

برنامه ریزی آرمانی فازی

برنامه ریزی آرمانی فازی

برنامه ریزی آرمانی فازی

روش برنامه ریزی آرمانی

برنامه ریزی آرمانی فازی یاری رسان خوبی برای تصمیم گیری در مدلسازی مسائل تصمیم گیری دنیای واقعی است. هدف از برنامه ریزی آرمانی، گسترش برنامه ریزی خطی به مسائلی است که شامل اهداف چندگانه گردد. به جهت این خواسته، لازم است سطح آرمان برای اهداف مشخص و میزان انحراف از سطح آرمان کاهش یابد.

در صورت برخورد با مسائلی با اهداف نامساوی، وزن و یا اولویت هدف از طریق متغیرهای انحراف آن منعکس خواهد شد. اغلب، در مسائل جهان واقعی سطح آرمان و / یا عوامل اولویت تصمیم گیرنده، و گاهی حتی وزن اختصاص داده به اهداف ، در طبیعت مبهم اند. در چنین شرایطی استفاده از نظریه مجموعه فازی بکار می آید.

ادامه مطلب...