فرابگیر

انجام پروژه دانشجویی، کامپیوتر، تحقیق در عملیات و آمار

حوزه فعالیت این سایت آموزش، مشاوره و انجام پروژه های دانشجویی در رشته های کامپیوتر و تحقیق در عملیات می باشد

بنیاد بیماری های نادر ایران

مطالب دسته: AHP فازی

مثال AHP فازی

مثال AHP فازی

مثال AHP فازی

مثال AHP فازی

در این قسمت مثالی کاربردی از روش AHP فازی توضیح داده شده است. همچنین در ادامه این بحث فایل اکسل این مثال نیز برای شما عزیزان آماده شده است.

ادامه مطلب...

AHP فازی

AHP فازی

AHP فازی

AHP فازی

پس از معرفی روش AHP فازی توسط ساعتی، به دلیل اهمیت بسیار زیاد استفاده از مفاهیم فازی در تصمیم گیری ها، در سال های اخیر این روش  توسط پژوهشگران بسیاری توسعه داده شده است که در این میان می توان به روش های ارائه شده توسط بالکی، لارهون و پدریک، کولاک و کاهرمان و غیره اشاره نمود. روشی که در این بخش توضیح داده خواهد شد در سال ۱۹۹۶ توسط یک پژوهشگر چینی به نام چانگ ارائه شده است.

ادامه مطلب...

سازگاری در فرآیند تحلیل سلسله مراتبی

بررسی سازگاری در فرآیند تحلیل سلسله مراتبی

بررسی سازگاری در فرآیند تحلیل سلسله مراتبی

سازگاری در فرآیند تحلیل سلسله مراتبی

سازگاری در فرآیند تحلیل سلسله مراتبی

روش بوکلی:

اگر A=[aij] یک ماتریس مثبت متقابل فازی باشد شرط سازگاری آن به صورت زیر است:

aik * akj = aij

و درصورتی دو عدد فازی را مساوی می داند که

Min (V (M ≥ N), V (N ≥ M)) ≥ ɵ *       

ادامه مطلب...

مدل گسترش یافته تحلیل سلسله مراتبی فازی (FAHP)

مدل گسترش یافته تحلیل سلسله مراتبی فازی (FAHP) مدلی است که تغییرات جزیی در روش کلاسیک AHP فازی داده است که در هفت گام مختلف قابل بررسی می باشد.

تعاریف اولیه:

  • درجه امکان بزرگ تر بودن عدد مثلثی فازی (µ۱=( L1, m1, U1 نسبت به عدد فازی مثلثی (µ۲=( L2, m2, U2  به صورت زیر تعریف می شود:
درجه امکان بزرگ تر بودن عدد مثلثی فازی

درجه امکان بزرگ تر بودن عدد مثلثی فازی

ادامه مطلب...

روش تحلیل سلسله مراتبی فازی AHP

روش تحلیل سلسله مراتبی فازی AHP

روش تحلیل سلسله مراتبی فازی (AHP)

روش تحلیل سلسله مراتبی فازی AHP فازی AHP

روش تحلیل سلسله مراتبی

روش تحلیل سلسله مراتبی کلاسیک توسط توماس ال. ساتی در سال ۱۹۷۰ ارائه شد. اساس این روش بر مقایسات زوجی استوار است. این روش با ایجاد درخت تصمیم شروع می شود که در سطح اول، هدف؛ در سطح دوم، معیارهای تصمیم گیری و در سطح سوم گزینه های تصمیم قرار دارد. برای n   معیار داده شده با مقایسه زوجی معیارها ، وزن هر معیار بدست می آید. برای ارزیابی گزینه ها در مواجهه با معیارها هر گزینه به طور زوجی و در مواجهه با هر معیار به طور مستقل ارزیابی شده و درجه ارجحیت بین اعداد ۱ تا ۹ تخصیص می یابد. بدین ترتسی بردار R  و W  ساخته می شوند و با ضرب آن ها در یکدیگر امتیاز کلی گزینه ها بدست می آید. در سال ۱۹۹۶ روشی دیگری توسط یونگ چانگ ارائه شد که کاربرد مناسبی داشت که ما در ادامه این روش را شرح خواهیم داد.

ادامه مطلب...