فرابگیر

انجام پروژه دانشجویی، کامپیوتر، تحقیق در عملیات و آمار

حوزه فعالیت این سایت آموزش، مشاوره و انجام پروژه های دانشجویی در رشته های کامپیوتر و تحقیق در عملیات می باشد

بنیاد بیماری های نادر ایران

مطالب دسته: PROMETHEE فازی

مثال روش PROMETHEE فازی

مثال روش PROMETHEE فازی

مثال روش PROMETHEE فازی

مثال روش PROMETHEE فازی

مثال روش PROMETHEE فازی

یک کشور می خواهد جت جنگی بخرد. باید چهار معیار درنظر گرفته شود: سرعت، قابلیت مانور، شتاب و قیمت. چهار نوع جت جنگی با توجه به این ویژگی ها مورد ارزیابی قرار می گیرند. در صورتی که اوزان معیارها مطابق با سطر اول جدول اطلاعات باشد، با توجه به جدول اطلاعات زیر، مطلوب است انتخاب گزینه بهینه ازطریق روش PROMETHE  فازی.

ادامه مطلب...

روش PROMETHEE فازی

روش PROMETHEE فازی

روش PROMETHEE فازی

روش PROMETHEE فازی

روش PROMETHEE فازی

روش PROMETHEE فازی توسط دانشمندانی از قبیل گومز و لیگرو در سال ۲۰۰۰ و وانگ و همکاران در سال ۲۰۰۹ ارائه شده است. در این بخش قالب اعداد فازی که قرار است طبق آن روش شرح داده شود ذوزنقه ای می باشد:

 

ادامه مطلب...