فرابگیر

انجام پروژه دانشجویی، کامپیوتر، تحقیق در عملیات و آمار

حوزه فعالیت این سایت آموزش، مشاوره و انجام پروژه های دانشجویی در رشته های کامپیوتر و تحقیق در عملیات می باشد

بنیاد بیماری های نادر ایران

مطالب دسته: SAW فازی

مثال SAW فازی

مثال روش SAW فازی

مثال روش SAW فازی

مثال SAW فازی:

فردی با مساله تصمیم گیری بین سه آلترناتیو و با توجه به پنج معیار زیر برخورد نموده است. اطلاعات در دسترس تصمیم گیرنده در جدول زیر خلاصه شده است. توجه داشته باشید که معیار اول دارای جنبه منفی می باشد. معیار اول از جنس هزینه و معیارهای دیگر از جنس سود می باشند.

مطلوب است اولویت بندی گزینه های مورد نظر از طریق روش SAW فازی.

ادامه مطلب...

روش SAW فازی

روش SAW فازی

روش SAW فازی

روش SAW فازی

این روش در سال ۲۰۰۸ توسط چو و همکاران ابداع شد. روش تصمیم گیری چند معیاره SAW  با اعداد فازی شامل مراحل زیر می باشد:

ادامه مطلب...