فرابگیر

انجام پروژه دانشجویی، کامپیوتر، تحقیق در عملیات و آمار

حوزه فعالیت این سایت آموزش، مشاوره و انجام پروژه های دانشجویی در رشته های کامپیوتر و تحقیق در عملیات می باشد

بنیاد بیماری های نادر ایران

مطالب دسته: TOPSIS فازی

مثال TOPSIS فازی

مثال TOPSIS فازی

مثال TOPSIS فازی

مثال TOPSIS فازی (شباهت به گزینه ایده آل فازی)

برای احداث یک سد بر روی رودخانه ای سه گزینه پیشنهاد شده است. تصمیم گیرنده می خواهد بر اساس چهار معیار C1 بازدهی سرمایه ، C2  انطباق با سیاست های کلان، C3 جلب مشارکت مردمی و C4 اثرات زیان بار زیست محیطی یکی از سه گزینه را انتخاب کند. معیارهای یک تا سه دارای جنبه مثبت و معیار چهارم جنبه منفی دارد.

مثال TOPSIS فازی (شباهت به گزینه ایده آل فازی)

ادامه مطلب...

روش TOPSIS فازی

روش TOPSIS فازی

روش TOPSIS فازی (شباهت به گزینه ایده آل فازی)

مزیت این روش بر روش کلاسیک آن بکارگیری متغیرهای زبانی که بوسیله اعداد فازی ارائه شده اند می باشد که در نتیجه برای تغییر وزن ها در رتبه بندی گزینه ها استفاده از مقادیر دقیق و معین لازم نیست. چن(chen) و هوانگ راه حل روش شباهت به گزینه ایده ال فازی را به صورت زیر ارائه کرده اند:

روش شباهت به گزینه ایده آل فازی (FUZZY TOPSIS)

ماتریس تصمیم گیری

ادامه مطلب...