فرابگیر

انجام پروژه دانشجویی، کامپیوتر، تحقیق در عملیات و آمار

حوزه فعالیت این سایت آموزش، مشاوره و انجام پروژه های دانشجویی در رشته های کامپیوتر و تحقیق در عملیات می باشد

بنیاد بیماری های نادر ایران

مطالب دسته: VIKOR فازی

مثال ویکور فازی

مثال ویکور فازی

مثال ویکور فازی

مثال ویکور فازی:

یک کشور قصد خرید هواپیمای جنگی را برای تکمیل ارتش خود دارد. کارشناسان برای انتخاب جنگنده مطلوب خود را با معیارهای مانور، میزان ثابت (اطمینان)، هزینه، شتاب، ظرفیت و سرعت مواجه هستند. در صورتی که چهار جت جنگی با اطلاعات ارائه شده بر اساس هر معیار به همراه ماتریس اوزان در اختیار داشته باشیم، مطلوبست تعیین بهترین گزینه بر اساس روش ویکور فازی.

ادامه مطلب...

ویکور فازی

ویکور فازی

ویکور فازی

ویکور فازی

ویکور فازی

در روش ویکور فازی می توانیم از داده هایی که دقت کافی ندارند و قطعی نیستند استفاده نماییم. در اصل این روش قدرت ما را در کار با اطلاعات بیشتر می کند. این روش نسبت به روش ویکور در حال قطعی تفاوت هایی دارد که در ادامه، با شرح این روش به این تفاوت ها پی خواهیم برد.

ادامه مطلب...