فرابگیر

انجام پروژه دانشجویی، کامپیوتر، تحقیق در عملیات و آمار

حوزه فعالیت این سایت آموزش، مشاوره و انجام پروژه های دانشجویی در رشته های کامپیوتر و تحقیق در عملیات می باشد

بنیاد بیماری های نادر ایران

مطالب دسته: YAGER فازی

روش رتبه بندی یاگر

روش رتبه بندی یاگر

روش رتبه بندی یاگر

روش رتبه بندی یاگر

روش رتبه بندی یاگر

در یک ماتریس تصمیم که A={A1, A2… An} بیانگر مجموعه گزینه ها، X= {X1, X2… Xn} بیانگر مجموعه شاخص ها، C1, C2…Cn نشان دهنده مجموعه های فازی که بیانگر درجه ارضا معیار jام توسط گزینه های مختلف می باشد، یک تصمیم را می توان به اشتراک تمام مجموعه های فازی C1, C2… Cn  در نظر گرفت:

D = C1w1∩C2w2…∩Cnwn

که در آن wj وزن شاخص jام می باشد. در این رابطه گزینه بهینه، گزینه ای است که بیشترین درجه عضویت را در D  داشته باشد. یاگر پیشنهاد می نماید برای بدست آوردن wj ها از روش سلسله مراتبی ساعتی استفاده نماییم. مدل یاگر دارای گام هایی به شرح زیر است:

ادامه مطلب...