فرابگیر

انجام پروژه دانشجویی، کامپیوتر، تحقیق در عملیات و آمار

حوزه فعالیت این سایت آموزش، مشاوره و انجام پروژه های دانشجویی در رشته های کامپیوتر و تحقیق در عملیات می باشد

بنیاد بیماری های نادر ایران

مطالب دسته: مجموعه های فازی

توابع عضویت فازی

شکل تابع عضویت ذوزنقه ای فازی

شکل تابع عضویت ذوزنقه ای فازی

توابع عضویت فازی

توابع عضویت فازی

روش های ایجاد تابع عضویت:

  1. روش های مستقیم: در این روش فرد یا افراد خبره به سوالاتی پاسخ می دهند که مستقیما موجب ایجاد تابع عضویت می شود.
  2. روش های غیر مستقیم: در این روش از تحلیل پاسخ های افراد تابع به وجود می آید.
ادامه مطلب...

نظریه عملیات مجموعه ها

نظریه عملیات مجموعه ها

نظریه عملیات مجموعه ها

نظریه عملیات مجموعه ها

نظریه عملیات مجموعه ها

عملگرهای اجتماع و اشتراک مجموعه های فازی که به فرم های مثلثی s-norm  و t-norm  معروف هستند.

ادامه مطلب...

سایر عملیات بر روی مجموعه های فازی

سایر عملیات بر روی مجموعه های فازی

سایر عملیات بر روی مجموعه های فازی

سایر عملیات بر روی مجموعه های فازی

در ادامه ای بخش شاهد مثال هایی از سایر عملیات صورت گرفته شده بر روی مسائل فازی خواهیم بود.

ادامه مطلب...

تعاریف پایه فازی

تعاریف پایه فازی

مجموعه گسسته فازی

مجموعه گسسته فازی

مجموعه های فازی گسسته و پیوسته:

مجموعه گسسته:

اگر عناصر یک مجموعه فازی گسسته باشد به آن مجموعه فازی گسسته گفته می شود که درجه هریک از عناصر آن با یک عدد بین صفر و یک بیان می شود.

ادامه مطلب...

عملیات در مجموعه های کلاسیک و فازی

عملیات در مجموعه های کلاسیک و فازی

عملیات در مجموعه های فازی و کلاسیک

عملیات در مجموعه های فازی و کلاسیک

عملیات های جبری بر روی مجموعه های فازی و کلاسیک به طریق متفاوت صورت می پذیرد. در این قسمت به جهت سهولت کار کلیه عملیات های ممکن و ناممکن برروی مجموعه های فازی و کلاسیک به صورت جدول زیر تهیه شده اند.

ادامه مطلب...

مجموعه های فازی

مجموعه های فازی

مجموعه های فازی

مجموعه های فازی

مجموعه های کلاسیک و معرفی مجموعه های فازی

مجموعه های فازی

مجموعه کلاسیک:

در نظریه کلاسیک، یک مجموعه شامل تعدادی از اجزا است که به واسطه خصوصیات مشترک گرد هم جمع شده اند. به عنوان مثال “مجموعه اعداد طبیعی کوچکتر از۵″ یا مجموعه ” یک خط در فضای دو بعدی” که به صورت های ذیل می توان آن ها را نشان داد:

ادامه مطلب...