فرابگیر

انجام پروژه دانشجویی، کامپیوتر، تحقیق در عملیات و آمار

حوزه فعالیت این سایت آموزش، مشاوره و انجام پروژه های دانشجویی در رشته های کامپیوتر و تحقیق در عملیات می باشد

بنیاد بیماری های نادر ایران

مطالب دسته: نظریه مجموعه های فازی

مثال روش فازی زدایی CFCS

مثال روش فازی زدایی CFCS

مثال روش فازی زدایی CFCS

مثال روش فازی زدایی CFCS

در این قسمت جهت درک بهتر این روش ما مثال ذکر شده در روش دیمتل فازی را با روش CFCS قطعی می نماییم تا کاربرد اصلی این روش نسبت به روش های سنتی COA مورد استفاده در اکثر مقالات روشن گردد.

ادامه مطلب...

روش فازی زدایی CFCS

روش فازی زدایی CFCS

روش فازی زدایی CFCS

روش فازی زدایی CFCS

اپریکویک(۲۰۰۳)  روش های ساده و مرسوم فازی زدایی که برخی از آنها قبلا ذکر شده است (COA) را مورد انتقاد قرار داده است. به زعم اپریکویک ایراد این روش آن است که اگر معادل فازی دو عدد قطعی مشابه، شکل های متفاوتی داشته باشند در این روش قابل تشخیص نیست. روش فازی زدایی CFCS برای فرآیند تجمیع فازی مناسب است و مقادیر فازی زدائی شده را بهتر ارائه می دهد. روش CFCS براساس مقادیر بیشینه و کمینه اعداد فازی در هر رنج محاسبه می شود.

ادامه مطلب...

نظریه مجموعه های فازی

نظریه مجموعه های فازی

نظریه مجموعه های فازی

نظریه مجموعه های فازی

نظریه مجموعه های فازی

مقدمه 

انسان علیرغم اطلاعات نادقیق و ناکافی در مواجه با مسایل پیچیده دنیای واقعی، رفتار و ماهیت سیستم را به طور تقریبی درک و تحلیل می نماید. حال سوال اصلی این است: آیا راهی وجود دارد که کامپیوتر نیز همانند انسان بتواند به طور تقریبی مسایل را با اطلاعات نادقیق و ناکافی درک و تحلیل نماید؟ برای پاسخ به این سوال، به اصل ناسازگاری پروفسور لطفی زاده که در سال ۱۹۷۳ مطرح گردید؛ توجه نمایید:

ادامه مطلب...