فرابگیر

انجام پروژه دانشجویی، کامپیوتر، تحقیق در عملیات و آمار

حوزه فعالیت این سایت آموزش، مشاوره و انجام پروژه های دانشجویی در رشته های کامپیوتر و تحقیق در عملیات می باشد

بنیاد بیماری های نادر ایران

مطالب دسته: زبان C / C++

برنامه نویسی شی گرا

برنامه نویسی شی گرا

برنامه نویسی شی گرا

برنامه نویسی شی گرا

برنامه نویسی شی گرا

برنامه نویسی شی گرا قابلیت تعریف کلاس و فراخوانی آن را محیا می سازد. هدف اصلی این دوره آموزش زبان Visual C  می باشد. شما در این دوره با کلاس ها و اشیاء، انتزاع داده ها و داده ها با یگدیگر، پنهان کردن اطلاعات، ترکیب، ارث، قالب ها، سربارگذاری تابع، سربارگزاری عملگرها، توابع دوست و کلاس ها، و تخصیص حافظه پویا آشنا خواهید شد.

ادامه مطلب...

پروژه برنامه نویسی شی گرا

برنامه نویسی شی گرا

برنامه نویسی شی گرا

پروژه برنامه نویسی شی گرا

پروژه برنامه نویسی شی گرا

#سوال
کلاسی با نام “number” تعریف نماییدکه دو عدد ورودی را به صورتa , b (integer) دریافت نماید.
۱) ابتدا اعداد را از کیبورد کاربر دریافت نماید.
۲) تابعی برای جمع تعریف نمایید.
۳) تابعی برای ضرب تعریف نمایید.

ادامه مطلب...