فرابگیر

انجام پروژه دانشجویی، کامپیوتر، تحقیق در عملیات و آمار

حوزه فعالیت این سایت آموزش، مشاوره و انجام پروژه های دانشجویی در رشته های کامپیوتر و تحقیق در عملیات می باشد

بنیاد بیماری های نادر ایران

روش تحلیل شبکه ای (ANP)

روش تحلیل شبکه ای (ANP)

روش تحلیل شبکه ای (ANP)

روش ANP

روش ANP

روش ANP که تعمیم AHP است، اولین بار توسط ساعتی در سال ۱۹۹۶ میلادی مطرح شد. در مواردی که سطوح پایینی روی سطوح بالایی اثر گذارند و یا عناصری که در یک سطح قرار دارند مستقل از هم نیستند، دیگر نمی توان از روش AHP استفاده کرد. به همین دلیل ساعتی روش ANP را مطرح کرد. ANP شکل کلی تری از AHP است اما به ساختار سلسله مراتبی آن نیاز ندارد و در نتیجه روابط پیچیده تر بین سطوح مختلف تصمیم را به صورت شبکه ای نشان می دهد و تعاملات و بازخوردهای میان معیارها و آلترناتیوها را در نظر می گیرد.

ادامه مطلب...

AHP فازی

AHP فازی

AHP فازی

AHP فازی

پس از معرفی روش AHP فازی توسط ساعتی، به دلیل اهمیت بسیار زیاد استفاده از مفاهیم فازی در تصمیم گیری ها، در سال های اخیر این روش  توسط پژوهشگران بسیاری توسعه داده شده است که در این میان می توان به روش های ارائه شده توسط بالکی، لارهون و پدریک، کولاک و کاهرمان و غیره اشاره نمود. روشی که در این بخش توضیح داده خواهد شد در سال ۱۹۹۶ توسط یک پژوهشگر چینی به نام چانگ ارائه شده است.

ادامه مطلب...

روش تحلیل سلسله مراتبی فازی AHP

روش تحلیل سلسله مراتبی فازی AHP

روش تحلیل سلسله مراتبی فازی (AHP)

روش تحلیل سلسله مراتبی فازی AHP فازی AHP

روش تحلیل سلسله مراتبی

روش تحلیل سلسله مراتبی کلاسیک توسط توماس ال. ساتی در سال ۱۹۷۰ ارائه شد. اساس این روش بر مقایسات زوجی استوار است. این روش با ایجاد درخت تصمیم شروع می شود که در سطح اول، هدف؛ در سطح دوم، معیارهای تصمیم گیری و در سطح سوم گزینه های تصمیم قرار دارد. برای n   معیار داده شده با مقایسه زوجی معیارها ، وزن هر معیار بدست می آید. برای ارزیابی گزینه ها در مواجهه با معیارها هر گزینه به طور زوجی و در مواجهه با هر معیار به طور مستقل ارزیابی شده و درجه ارجحیت بین اعداد ۱ تا ۹ تخصیص می یابد. بدین ترتسی بردار R  و W  ساخته می شوند و با ضرب آن ها در یکدیگر امتیاز کلی گزینه ها بدست می آید. در سال ۱۹۹۶ روشی دیگری توسط یونگ چانگ ارائه شد که کاربرد مناسبی داشت که ما در ادامه این روش را شرح خواهیم داد.

ادامه مطلب...

آرشیوهای برچسب : روش تحلیل سلسله مراتبی فازی (AHP)