عملیات در مجموعه های کلاسیک و فازی

عملیات های جبری بر روی مجموعه های فازی و کلاسیک به طریق متفاوت صورت می پذیرد. در این قسمت به جهت سهولت کار کلیه عملیات های ممکن و ناممکن برروی مجموعه های فازی و کلاسیک به صورت جدول زیر تهیه شده اند.

جدول عملیات در مجموعه های کلاسیک و فازی

عملیات در مجموعه های فازی و کلاسیک
عملیات در مجموعه های فازی و کلاسیک

مثال مجموعه کلاسیک: فرض کنید مجموعه جهانی X  و مجموعه های A و B به شرح ذیل باشند:

X
سوالی دارین؟