مثال روش فازی زدایی CFCS

بازدید: 2,017

۲۶آبان

مثال روش فازی زدایی CFCS

۵
(۱)

مثال روش فازی زدایی CFCS

در این قسمت جهت درک بهتر این روش ما مثال ذکر شده در روش دیمتل فازی را با روش CFCS قطعی می نماییم تا کاربرد اصلی این روش نسبت به روش های سنتی COA مورد استفاده در اکثر مقالات روشن گردد.

برای نرمال سازی مقادیر، عناصر زیر ستون هر معیار بررسی می شود. بزرگترین مقدار کران بالای معیار C1  برابر۱ و کوچکترین مقدار آن برابر ۰.۰۳ است.

  • نرمال سازی مقادیر
  • محاسبه کران بالا و پایین مقادیر نرمال
  • محاسبه کل مقادیر قطعی نرمال شده
  • محاسبه مقادیر قطعی( کریسپ)

برای تمامی درایه های دیگر باید این عملیات تکرار شود. نتیجه حاصل ماتریس فازی زدایی زیر خواهد بود:

min lj Δ max – min max uj min lj Δ max – min max uj min lj Δ max – min max uj min lj Δ max – min max uj min lj Δ max – min max uj
۰.۰۳ ۰.۹۶ ۱.۰۰ ۰.۰۵ ۱.۰۳ ۱.۰۸ ۰.۰۲ ۱.۱۰ ۱.۱۱ ۰.۰۴ ۱.۰۱ ۱.۰۵ ۰.۰۵ ۱.۱۴ ۱.۱۹
                             
ln mn un ln mn un ln mn un ln mn un ln mn un
۰.۰۰ ۰.۱۴ ۰.۷۴ ۰.۰۷ ۰.۲۵ ۰.۸۷ ۰.۱۷ ۰.۳۳ ۰.۹۰ ۰.۰۷ ۰.۲۳ ۰.۸۴ ۰.۰۷ ۰.۲۳ ۰.۸۲
۰.۱۳ ۰.۳۲ ۱.۰۰ ۰.۰۳ ۰.۲۱ ۰.۹۲ ۰.۱۵ ۰.۳۳ ۱.۰۰ ۰.۱۳ ۰.۳۱ ۱.۰۰ ۰.۱۶ ۰.۳۵ ۱.۰۰
۰.۰۱ ۰.۱۴ ۰.۶۲ ۰.۰۰ ۰.۱۴ ۰.۶۵ ۰.۰۰ ۰.۱۱ ۰.۵۸ ۰.۰۰ ۰.۱۳ ۰.۶۲ ۰.۰۴ ۰.۱۷ ۰.۶۵
۰.۰۹ ۰.۲۶ ۰.۹۰ ۰.۱۷ ۰.۳۵ ۱.۰۰ ۰.۱۰ ۰.۲۸ ۰.۹۰ ۰.۰۱ ۰.۱۷ ۰.۸۱ ۰.۱۲ ۰.۳۰ ۰.۹۲
۰.۰۲ ۰.۱۷ ۰.۷۳ ۰.۱۱ ۰.۲۶ ۰.۸۴ ۰.۰۴ ۰.۱۹ ۰.۷۳ ۰.۰۶ ۰.۲۱ ۰.۷۷ ۰.۰۰ ۰.۱۳ ۰.۶۷
                             
l s X s u s l s X s u s l s X s u s l s X s u s l s X s u s
۰.۱۲ ۰.۲۴ ۰.۴۶ ۰.۲۱ ۰.۳۴ ۰.۵۴ ۰.۲۹ ۰.۴۲ ۰.۵۷ ۰.۲۰ ۰.۳۳ ۰.۵۲ ۰.۲۰ ۰.۳۳ ۰.۵۲
۰.۲۷ ۰.۴۱ ۰.۵۹ ۰.۱۸ ۰.۳۲ ۰.۵۴ ۰.۲۸ ۰.۴۳ ۰.۶۰ ۰.۲۶ ۰.۴۱ ۰.۵۹ ۰.۲۹ ۰.۴۴ ۰.۶۱
۰.۱۲ ۰.۲۲ ۰.۴۲ ۰.۱۲ ۰.۲۲ ۰.۴۳ ۰.۱۰ ۰.۱۹ ۰.۴۰ ۰.۱۲ ۰.۲۱ ۰.۴۲ ۰.۱۵ ۰.۲۵ ۰.۴۴
۰.۲۲ ۰.۳۶ ۰.۵۵ ۰.۳۰ ۰.۴۴ ۰.۶۱ ۰.۲۴ ۰.۳۷ ۰.۵۶ ۰.۱۵ ۰.۲۷ ۰.۴۹ ۰.۲۵ ۰.۳۹ ۰.۵۷
۰.۱۵ ۰.۲۶ ۰.۴۷ ۰.۲۳ ۰.۳۵ ۰.۵۳ ۰.۱۷ ۰.۲۸ ۰.۴۸ ۰.۱۸ ۰.۳۰ ۰.۴۹ ۰.۱۲ ۰.۲۲ ۰.۴۴

مثال روش فازی زدایی CFCS

Z 11 ۰.۲۶ Z 21 ۰.۴۰ Z 31 ۰.۴۷ Z 41 ۰.۳۷ Z 51 ۰.۴۲
Z 12 ۰.۴۳ Z 22 ۰.۳۷ Z 32 ۰.۴۹ Z 42 ۰.۴۵ Z 52 ۰.۵۵
Z 13 ۰.۲۴ Z 23 ۰.۲۸ Z 33 ۰.۲۳ Z 43 ۰.۲۶ Z 53 ۰.۳۳
Z 14 ۰.۳۸ Z 24 ۰.۵۰ Z 34 ۰.۴۳ Z 44 ۰.۳۲ Z 54 ۰.۴۹
Z 15 ۰.۲۹ Z 25 ۰.۴۱ Z 35 ۰.۳۲ Z 45 ۰.۳۴ Z 55 ۰.۳۰

ماتریس فازی زدایی شده نهایی

  C1 C2 C3 C4 C5
C1 ۰.۲۶ ۰.۴۰ ۰.۴۷ ۰.۳۷ ۰.۴۲
C2 ۰.۴۳ ۰.۳۷ ۰.۴۹ ۰.۴۵ ۰.۵۵
C3 ۰.۲۴ ۰.۲۸ ۰.۲۳ ۰.۲۶ ۰.۳۳
C4 ۰.۳۸ ۰.۵۰ ۰.۴۳ ۰.۳۲ ۰.۴۹
C5 ۰.۲۹ ۰.۴۱ ۰.۳۲ ۰.۳۴ ۰.۳۰

جهت ترسیم نقشه روابط شبکه (NRM) باید ارزش آستانه محاسبه شود. مقدار آستانه روابط یعنی میانگین مقادیر ماتریس T برابر ۰.۳۷۳ بدست آمده است. تمامی مقادیر ماتریس T که کوچکتر از ۰.۳۷۳ باشد صفر شده یعنی آن رابطه علی در نظر گرفته نمی شود. بنابراین الگوی روابط معنی دار به صورت زیر است:

  C1 C2 C3 C4 C5
تعداد شعب ۰.۴۰ ۰.۴۷ ۰.۴۲
نرخ سود ۰.۴۳ ۰.۳۷ ۰.۴۹ ۰.۴۵ ۰.۵۵
مشتری مداری
خدمات الکترونیک ۰.۳۸ ۰.۵۰ ۰.۴۳ ۰.۴۹
خدمات ارزی ۰.۴۱

خروجی نهایی محاسبات فازی و نمودار علی به صورت زیر قابل تفسیر است:

D R D+R D-R
تعداد شعب ۱.۹۲۶ ۱.۵۹۷ ۳.۵۲۳ ۰.۳۲۹
نرخ سود ۲.۲۹۴ ۱.۹۶۱ ۴.۲۵۴ ۰.۳۳۳
مشتری مداری ۱.۳۳۳ ۱.۹۳۳ ۳.۲۶۵ -۰.۶۰۰
خدمات الکترونیک ۲.۱۱۳ ۱.۷۳۹ ۳.۸۵۲ ۰.۳۷۴
خدمات ارزی ۱.۶۶۵ ۲.۱۰۰ ۳.۷۶۵ -۰.۴۳۶

مثال روش فازی زدایی CFCS

  • از نظر میزان تاثیرگذاری (جمع عناصر هر سطر) نرخ سود۲.۲۹۴ از بیشترین تاثیرگذاری برخوردار است. معیار خدمات الکترونیک در جایگاه دوم قرار دارد. معیارهای تعداد شعب، خدمات ارزی و مشتری مداری در جایگاه های بعدی قرار دارند.
  • از نظر میزان تاثیرپذیری( جمع عناصر هر ستون)، خدمات ارزی بیشترین تاثیرگذاری برخوردار است. مشتری مداری، نرخ سود، خدمات الکترونیک و تعداد شعب در جایگاه های بعدی قرار دارند.
  • از نظر میزان تعامل D+R، نرخ سود بیشترین تعامل را با سایر معیارهای مورد مطالعه دارند. خدمات الکترونیک، خدمات ارزی، تعداد شعب و مشتری مداری در جایگاه های بعدی قرار دارند.
  • با توجه به مقدار D-R مثبت باشد، در این مدل تعداد شعب، نرخ سود و خدمات الکترونیک متغیرهای علی بوده و مشتری مداری و خدمات ارزی معلول است.

چه میزان از این مطلب رضایت داشته اید؟

میانگین ۵ / ۵. از ۱

لطف می کنین اگه رای بدین

3 دیدگاه در “مثال روش فازی زدایی CFCS

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *