سیستم مدیریت بانک اطلاعاتی
سیستم مدیریت بانک اطلاعاتی

در این قسمت نمونه ای یک مثال ساده برای درک بهتر مفهوم برنامه نویسی پایگاه داده را فرا می گیرید.

 

  • برنامه ای بنویسید که از کاربر کد پستی را دریافت نماید (عدد صحیح).
  • کد شما باید تعداد مشتریانی را که دارای این کد پستی می باشند را از جدول مشتریان محاسبه نماید.
  • خروجی شما باید به صورت : تعداد مشتریان هر کدپستی

 


Declare
v_postbox number:=&postboxno;
v_customer_count number;
v_city customers.city%TYPE;
v_state customers.state%TYPE;
begin
select count(*) INTO v_customer_count
from customers
where address like ‘%P.O. BOX ‘||v_postbox||’%’;
dbms_output.put (‘There are a total of ‘||v_customer_count||’ customers’);
select city,state INTO v_city,v_state
from customers
where address like ‘%’||v_postbox||’%’;
dbms_output.put_line (‘ in ‘||v_city||’,’||v_state);
EXCEPTION
WHEN NO_DATA_FOUND THEN
DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(‘No information was found’);
WHEN TOO_MANY_ROWS THEN
DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(‘Same Post Box Number is used in more than one city/state’);
WHEN OTHERS THEN
DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(‘Encountered an Error’);
* END;

پروژه مدیریت کتابخانه با C#

هدف از انجام این پروژه ایجاد نرم افزاری در جهت مدیریت کتابخانه است که در آن ادمین می تواند کتابدار ( مسئول کتابخانه) را اضافه و یا حذف نماید.

کتابدار می تواند کتاب ها را در سیستم وارد نموده و همچنین کتاب های درج شده در سیستم را مشاهده نماید. همچنین قابلیت امانت کتاب، عودت آن و لیست کتب امانت داده شده و موجود در سیستم را به کتابدار می دهد.

بیشتر بخوانید

نرم افزار مرکز پوست و مو آرتیسا
نرم افزار مرکز پوست و مو آرتیسا

امروزه برنامه نویسی جزو اساسی ترین مباحث  پروژه های کامپیوتری می باشد که متخصصین ما در این زمینه به طور کاملا حرفه ای فعالیت دارند. شما می توانید در زمینه های مشاوره، ساخت و انجام امور برنامه نویسی با ما در ارتباط باشید.

بیشتر بخوانید

نرم افزار آزمون آن لاین یکپارچه
نرم افزار آزمون آن لاین یکپارچه

امروزه برنامه نویسی جزو اساسی ترین مباحث  پروژه های کامپیوتری می باشد که متخصصین ما در این زمینه به طور کاملا حرفه ای فعالیت دارند. شما می توانید در زمینه های مشاوره، ساخت و انجام امور برنامه نویسی با ما در ارتباط باشید.

بیشتر بخوانید

برنامه آزمون جامع دانشگاهی
برنامه آزمون جامع دانشگاهی

امروزه برنامه نویسی جزو اساسی ترین مباحث  پروژه های کامپیوتری می باشد که متخصصین ما در این زمینه به طور کاملا حرفه ای فعالیت دارند. شما می توانید در زمینه های مشاوره، ساخت و انجام امور برنامه نویسی با ما در ارتباط باشید.

بیشتر بخوانید

نرم افزار نگارش نامه های بین المللی
نرم افزار نگارش نامه های بین المللی

امروزه برنامه نویسی جزو اساسی ترین مباحث  پروژه های کامپیوتری می باشد که متخصصین ما در این زمینه به طور کاملا حرفه ای فعالیت دارند. شما می توانید در زمینه های مشاوره، ساخت و انجام امور برنامه نویسی با ما در ارتباط باشید.

بیشتر بخوانید

نرم افزار رستوران های زنجیره ای خونه به خونه
نرم افزار رستوران های زنجیره ای خونه به خونه

امروزه برنامه نویسی جزو اساسی ترین مباحث  پروژه های کامپیوتری می باشد که متخصصین ما در این زمینه به طور کاملا حرفه ای فعالیت دارند. شما می توانید در زمینه های مشاوره، ساخت و انجام امور برنامه نویسی با ما در ارتباط باشید.

بیشتر بخوانید

نرم افزار آژانس مسافرتی
نرم افزار آژانس مسافرتی

امروزه برنامه نویسی جزو اساسی ترین مباحث  پروژه های کامپیوتری می باشد که متخصصین ما در این زمینه به طور کاملا حرفه ای فعالیت دارند. شما می توانید در زمینه های مشاوره، ساخت و انجام امور برنامه نویسی با ما در ارتباط باشید.

بیشتر بخوانید

نرم افزار دفترچه تلفن
نرم افزار دفترچه تلفن

امروزه برنامه نویسی جزو اساسی ترین مباحث  پروژه های کامپیوتری می باشد که متخصصین ما در این زمینه به طور کاملا حرفه ای فعالیت دارند. شما می توانید در زمینه های مشاوره، ساخت و انجام امور برنامه نویسی با ما در ارتباط باشید.

بیشتر بخوانید

نرم افزار مدیریت کلینیک پوست و مو
نرم افزار مدیریت کلینیک پوست و مو

امروزه برنامه نویسی جزو اساسی ترین مباحث  پروژه های کامپیوتری می باشد که متخصصین ما در این زمینه به طور کاملا حرفه ای فعالیت دارند. شما می توانید در زمینه های مشاوره، ساخت و انجام امور برنامه نویسی با ما در ارتباط باشید.

بیشتر بخوانید

نرم افزار مدیریت مطب
نرم افزار مدیریت مطب

امروزه برنامه نویسی جزو اساسی ترین مباحث  پروژه های کامپیوتری می باشد که متخصصین ما در این زمینه به طور کاملا حرفه ای فعالیت دارند. شما می توانید در زمینه های مشاوره، ساخت و انجام امور برنامه نویسی با ما در ارتباط باشید.

بیشتر بخوانید

نرم افزار سیستم اطلاعات پزشکی
نرم افزار سیستم اطلاعات پزشکی

امروزه برنامه نویسی جزو اساسی ترین مباحث  پروژه های کامپیوتری می باشد که متخصصین ما در این زمینه به طور کاملا حرفه ای فعالیت دارند. شما می توانید در زمینه های مشاوره، ساخت و انجام امور برنامه نویسی با ما در ارتباط باشید.

بیشتر بخوانید