روش سوارا فازی

روش سوارا فازی (تجزیه و تحلیل ارزیابی گام به گام اوزان) یکی از روش های تعیین مقادیر وزنی است که در فرآیند تصمیم گیری نقش مهمی ایفا می کند. این روش توسط کرزولیین و همکاران تهیه شده است و به نظر آنها ویژگی اصلی آن امکان ارزیابی نظر خبرگان در مورد اهمیت معیارها در فرآیند تعیین وزن آنها می باشد.

پس از تعیین و تشکیل لیستی از معیارهای درگیر در یک تصمیم گیری ، روش SWARA شامل مراحل زیر است:

مرحله 1: معیارها باید با توجه به اهمیت آنها طبقه بندی شوند.

در این مرحله ، خبرگان رتبه بندی معیارهای تعریف شده را با توجه به اهمیتی که در اختیار دارند انجام می دهند. به عنوان مثال ، مهمترین مقدار در رتبه  اول ، کمترین مقدار در رتبه آخر و سایر مقادیر بر اساس اهمیتشان در بازه میانی این دو قرار می گیرند.

روش سوارا فازی روش سوارا فازی روش سوارا فازی

مرحله 2: تعیین اهمیت مقایسه ای از ارزش متوسط اوزان (Sj).

با شروع از معیار رتبه دوم ، لازم است اهمیت آنها تعیین شود، یعنی اینکه چه میزان معیار cj از معیار cj + 1 اهمیت بیشتری دارد.

مرحله 3: ضریب kj را به شرح زیر محاسبه می کنیم:

Swara01
روش SWARA

مرحله 4: اندازه گیری وزن دوباره محاسبه شده (qj) به شرح زیر:

Swara02
روش SWARA

مرحله 5: محاسبه مقادیر وزن معیارها به طوری که مجموع آنها برابر یک باشد:

Swara03
روش SWARA

جایی که wj مقدار وزن نسبی معیارها را نشان می دهد.

مرحله ششم: وزن های مربوط به اهمیت نسبی فازی را به روش غیرفازی (عدد قطعی) بر اساس روش مرکز سطح (COA( با استفاده از رابطه زیر تبدیل می کنیم.

روش سوارا فازی
COA

عددی که مقدار بیشتری را دارا باشد از رتبه بالاتری برخوردار خواهد بود.

روش سوارا فازی روش سوارا فازی روش سوارا فازی

مثال روش سوارا فازی

این مثال از مقاله COMPARISON OF THREE FUZZY MCDM METHODS FOR
SOLVING THE SUPPLIER SELECTION PROBLEM
استخراج شده است.

روش SWARA فازی برای ارزیابی و انتخاب تأمین کننده در شرکت “Lagerton” (شرکت با مسئولیت محدود) از صربستان ، که توزیع کننده مجاز تعدادی از مؤلفه های مکانیکی است ، انجام شده است.

این شرکت با انتخاب بهترین تامین کننده از تهیه کنندگان واجد شرایط بازار اروپا ، قطعات را بدست می آورد. چهار شرکت (S1 ، S2 ، S3 و S4) مورد ارزیابی قرار گرفته و معیارهای اصلی ارزیابی و انتخابی که مورد استفاده قرار گرفته اند عبارتند از: قیمت محصول (C1) ، هزینه حمل و نقل (C2) ، زمان تحویل (C3) ، رتبه بندی شرکت (C4) و همکاری ایجاد شده (C5).

سه معیار اول (کمی) معیارهای به حداقل رساندن در جایی است که مقادیر پایین تر ویژگی را ترجیح می دهند. دو معیار آخر (کیفی) معیارهای بزرگنمایی در جایی است که مقادیر صفت بالاتر ترجیح داده می شوند.

DecisionMatrix
DecisionMatrix

مقایسه میان شاخص ها از خبرگان پرسیده شده است.

Comparision
Comparision

وزن بوسیله روش محاسبه شده است.

ARAS Weight
محاسبه وزن نهایی با روش آراس
X