آخرین مطالب آموزشی

۰۸ مرداد

روش آنتروپی شانون

  • 228
۰۷ مرداد

روش COPRAS

  • 234
۰۵ مرداد

روش ARAS

  • 186
۱۱ شهریور

روش ایداس

  • 60
۰۳ شهریور

روش دلفی

  • 79
۲۸ مرداد

روش کوکوسو

  • 70