مثال روش تاپسیس

می خواهیم از بین ۱۰ خیابان در یک محله، بهترین خیابان ها را برای استفاده دوچرخه سواران مشخص کنیم. (خیابان ها را اولویت بندی کنیم.)

مثال روش تاپسیس (TOPSIS): ماتریس تصمیم

شماره خیابانحجم ترافیک عبورینسبت  کاربری های غیر مسکونی به کل کاربری­هاوضعیت فضای سبزکیفیت کف سازی خیابانتعداد چراغهای روشنایی در واحد طول
IDvolumeNon_ResGreenGroundL per D
15950.35330.045
211190330.059
33110.27730.021
43110.16730.032
55200.04350.024
69050.2350.032
722260.61550.025
83110.06750.021
925761570.024
105140570
مثال روش تاپسیس (TOPSIS)

مرحله 1 :کمی کردن و بی مقیاس سازی ماتریس تصمیم

شماره خیابانحجم ترافیک عبورینسبت  کاربری های غیر مسکونی به کل کاربری­هاوضعیت فضای سبزکیفیت کف سازی خیابانتعداد چراغهای روشنایی در واحد طول
IDvolumeNon_ResGreenGroundL per D
10.150.270.190.200.45
20.290.000.190.200.58
30.080.210.440.200.21
40.080.130.440.200.32
50.130.030.190.330.24
60.230.160.190.330.32
70.580.480.310.330.25
80.080.050.440.330.21
90.670.780.310.460.24
100.130.000.310.460.00

مثال روش تاپسیس (TOPSIS)

مرحله 2 :   وزن دهی به ماتریس نرمالایز شده

 حجم ترافیک عبورینسبت  کاربری های غیر مسکونی به کل کاربری­هاوضعیت فضای سبزکیفیت کف سازی خیابانتعداد چراغهای روشنایی در واحد طول
volumeNon_ResGreenGroundL per D
Wi0.410.230.110.110.14
شماره خیابانحجم ترافیک عبورینسبت  کاربری های غیر مسکونی به کل کاربری­هاوضعیت فضای سبزکیفیت کف سازی خیابانتعداد چراغهای روشنایی در واحد طول
IDvolumeNon_ResGreenGroundL per D
10.060.060.020.020.06
20.120.000.020.020.08
30.030.050.050.020.03
40.030.030.050.020.04
50.060.010.020.040.03
60.100.040.020.040.04
70.240.110.030.040.03
80.030.010.050.040.03
90.270.180.030.050.03
100.050.000.030.050.00
مثال روش تاپسیس

بیشتر بدانیم: روش تاپسیس

مرحله 3 :   تعیین راه حل ایده آل مثبت و راه حل ایده آل منفی

volumeNon_ResGreenGroundL per D
Max0.270.180.050.050.08
Min0.030.000.020.020.00

مثال روش تاپسیس

مرحله 4 :به دست آوردن میزان فاصله هر گزینه تا ایده آل های مثبت و منفی

IDdi+di-
10.130.23
20.200.18
30.140.25
40.160.25
50.180.22
60.160.19
70.220.12
80.180.19
90.250.19
100.200.22

روش شباهت به گزینه ایده آل (TOPSIS)

مرحله 5 :  تعیین نزدیکی نسبی (CL) یک گزینه به راه حل ایده آل

IDCL
10.6402
20.4632
30.6333
40.6109
50.5478
60.5326
70.3560
80.5110
90.4296
100.5270

مثال روش شباهت به گزینه ایده آل (TOPSIS)

مرحله ششم: رتبه بندی و انتخاب

IDCL
10.6402Best alternative
30.6333
40.6109
50.5478
60.5326
100.5270
80.5110
20.4632
90.4296
70.3560

روش شباهت به گزینه ایده آل (TOPSIS)

X
سوالی دارین؟