نمونه پروژه SQL Server

سیستم مدیریت بانک اطلاعاتی
سیستم مدیریت بانک اطلاعاتی

در این قسمت نمونه ای یک مثال ساده برای درک بهتر مفهوم برنامه نویسی پایگاه داده را فرا می گیرید.

 

  • برنامه ای بنویسید که از کاربر کد پستی را دریافت نماید (عدد صحیح).
  • کد شما باید تعداد مشتریانی را که دارای این کد پستی می باشند را از جدول مشتریان محاسبه نماید.
  • خروجی شما باید به صورت : تعداد مشتریان هر کدپستی

 


Declare
v_postbox number:=&postboxno;
v_customer_count number;
v_city customers.city%TYPE;
v_state customers.state%TYPE;
begin
select count(*) INTO v_customer_count
from customers
where address like ‘%P.O. BOX ‘||v_postbox||’%’;
dbms_output.put (‘There are a total of ‘||v_customer_count||’ customers’);
select city,state INTO v_city,v_state
from customers
where address like ‘%’||v_postbox||’%’;
dbms_output.put_line (‘ in ‘||v_city||’,’||v_state);
EXCEPTION
WHEN NO_DATA_FOUND THEN
DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(‘No information was found’);
WHEN TOO_MANY_ROWS THEN
DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(‘Same Post Box Number is used in more than one city/state’);
WHEN OTHERS THEN
DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(‘Encountered an Error’);
* END;
0 نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *