فرابگیر

انجام پروژه دانشجویی، کامپیوتر، تحقیق در عملیات و آمار

حوزه فعالیت این سایت آموزش، مشاوره و انجام پروژه های دانشجویی در رشته های کامپیوتر و تحقیق در عملیات می باشد

بنیاد بیماری های نادر ایران

مطالب دسته: تصمیم گیری چند معیاره

مثال مدل BCC

img_5b24e2751c7e3مثال مدل BCC

فرض کنید پنج واحد تصمیم گیرنده شامل تامین کنندگان یک زنجیره تامین وجود داشته باشند. برای ارزیابی این تامین کنندگان هزینه و زمان تحویل به عنوان ورودی و سود تامین کنندگان به عنوان خروجی های آن ها در نظر گرفته می شود. هر پنج تامین کننده هر هفته سود ۲۰۰۰ دلار را با ترکیبی متفاوت از هزینه و زمان تحویل، به دست می آورند. مقادیر ورودی و خروجی در جدول زیر نشان داده شده است.

ادامه مطلب...

مثال مدل CCR

مثال مدل CCR

مثال مدل CCR

مثال مدل CCR

در روش DEA مدل CCR دارای بازده ثابت به مقیاس است و سعی دارد با انتخاب وزن های بهینه برای متغیر های ورودی و خروجی واحد تحت بررسی، کسر کارایی این واحد (واحد صفر) را به گونه ای بیشتر کند که کارایی سایر واحدها از حد بالای یک تجاوز نکند. این الگو در دو دیدگاه ورودی و خروجی و در سه فرم کسری ( فرم اولیه) ، مضربی و ثانویه مطرح است که در ادامه برای این فرم ها مثال هایی آورده شده است.

ادامه مطلب...

روش DEA

روش DEA

روش ِ تحلیل پوششی داده ها

روش DEA

در سال ۱۹۵۷ فارل با استفاده از روشي مانند اندازه گيري کارايي در مباحث مهندسي اقدام به اندازه گيري کارايي براي يک واحد توليدي نمود.روش وي داراي يک ورودي و يک خروجي بود و او در ارائه روشي که در برگيرنده ورودي ها و خروجي هاي متعدد باشد موفق نبود. چارنز،کوپر و رودز ديدگاه فارل را توسعه داده و مدلي را ارائه کردند که توانايي اندازه گيري کارايي با چند ورودي و چند خروجي را داشت.

در سال ۱۹۷۶ مدل تحلیل پوششی داده ها اولین بار در رساله دکتري ” ادوارد رودز” به راهنمايي” کوپر” با عنوان “ارزيابي پيشرفت تحصيلي دانش آموزان مدارس ملي آمريکا” مورد استفاده قرار گرفت و در سال ۱۹۷۸ در مقاله اي تحت عنوان “اندازه گيري واحدهاي تصميم گيرنده ”ارائه شد.

ادامه مطلب...

مثال روش دیمتل (DEMATEL)

مثال روش دیمتل (DEMATEL)

فرض کنید دیاگراف روابط مستقیم ۶ عامل A, B, C, D, E, F به صورت زیر می باشد. روش دیمتل را گام به گام بر روی آن اعمال کرده و سلسله مراتب آنها را مشخص نمایید.

ادامه مطلب...

روش دیمتل (DEMATEL)

روش دیمتل (DEMATEL):

روش دیمتل (DEMATEL)

روش دیمتل( Decision Making Trial And Evaluation) یکی از انواع روش هاي تصمیم گیري گروهی بر اساس مقایسه هاي زوجی و قضاوت کارشناسان است، که در بین سال هاي ۱۹۷۶ تا ۱۹۷۱ میلادي، توسط Gabus و Fonetla  براي مطالعه و حل مسائل پیچیده و در هم تنیده جهان ارائه شد و در اهداف استراتژیک و عینی از مسائل جهانی، به منظور دسترسی به راه حل هاي مناسب مد نظر قرار گرفت.

ادامه مطلب...

مثال روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP)

روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP)

روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP)

مثال روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP)

مثال روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP)

تصور کنید که از بین سه اتومبیل A,B,C یکی را انتخاب کنیم چهار معیار:راحتی ، قیمت ، مصرف سوخت، مدل مطرح می باشد .حل این مثال را طی قدمهای زیر تشریح می کنیم:

ادامه مطلب...

محاسبه نرخ سازگاری در روش (AHP)

محاسبه نرخ سازگاری در روش (AHP)

محاسبه نرخ سازگاری در روش (AHP)

محاسبه نرخ سازگاری در روش (AHP)

محاسبه نرخ سازگاری در روش (AHP)

ماتریس ناسازگار و خصوصیات آن

اگر n معیار به شرح C1, C2,…, Cn داشته باشیم و ماتریس مقایسه زوجی آنها به صورت زیر باشد : [A=[aij به طوری که i,j=1,2,…,n ،که در آن aij ترجیح عنصر ci را بر cj نشان می دهد . چنانچه در این ماتریس داشته باشیم :  aik x akj = aij  آنگاه می گوییم ماتریس سازگار است.

ادامه مطلب...

وزن دهی در AHP

وزن دهی در Ahp

وزن دهی در Ahp

وزن دهی در AHP

وزن دهی در AHP
همان طور که در بخش روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) مشاهده نمودید، محاسبه وزن در فرایند تحلیل سلسله مراتبی گام سوم از مراحل روش تحلیل سلسله مراتبی می باشد. این وزن دهی ها در دو قسمت جداگانه زیر می باشد:

ادامه مطلب...

روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP)

روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP)

روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP)

روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP)

روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP)

یکی از کارآمد ترین تکنیک های تصمیم گیری فرایند تحلیل سلسله مراتبی (Analytical Hierarchy process-AHP) که اولین بار توسط توماس ال ساعتی در ۱۹۸۰ مطرح شد . که بر اساس مقایسه های زوجی بنا نهاده شده و امکان بررسی سناریوهای مختلف را به مدیران می دهد.

ادامه مطلب...

مثال روش تحلیل شبکه ای (ANP)

img_593b87d1e7568مثال روش تحلیل شبکه ای (ANP)

مثال روش تحلیل شبکه ای (ANP)

در این قسمت با حل یک مثال به صورت گام به گام برای حل مساله ای می خواهیم از بین دو کالای صندلی و میز براساس هزینه خرید و حمل آن ها یکی را انتخاب کنیم.

ادامه مطلب...

Page 1 of 212