مثال روش الکتره فازی

یک شرکت قصد دارد، از بین 5 تامین کننده بر اساس معیارهای C1 تا C5 که به ترتیب سودآوری تامین کننده، میزان سهولت ارتباط با تامین کننده، ظرفیت های تکنولوژیکی، مطابقت سطح کیفی با سطح شرکت و قدرت تشخیص خطا می باشند، مطلوب ترین تامین کننده را انتخاب کند. بر اساس جدول اطلاعات زیر، مساله را از طریق روش الکتره فازی حل نموده و گزینه ارجح را اعلام نمایید.

روش الکتره فازی
روش الکتره فازی

مثال روش الکتره فازی

گام اول: ماتریس تصمیم نرمالایز شده به صورت زیر درنظر گرفته شده است.

A10.5830.7250.7680.8730.5940.7080.7380.8410.5750.7520.7860.9160.5960.7010.7320.837
A20.1970.4760.5140.7990.6150.7570.7990.9050.730.8520.9340.9790.5020.6520.6810.783
A30.6820.8140.8540.9360.6260.7610.780.8880.4980.6360.6840.8290.4740.5810.6450.758
وزن0.2180.2180.2180.2180.0410.0410.0410.0410.1830.1830.1830.1830.5580.5580.5580.558
ماتریس تصمیم

گام دوم شاخص ها را در اوزان تعیین شده ضرب می نماییم تا ماتریس نرمال وزین بدست آید.

A10.1270.1580.1670.1900.0240.0290.0300.0340.1050.1380.1440.1680.3330.3910.4080.467
A20.0430.1040.1120.1740.0250.0310.0330.0370.1340.1560.1710.1790.2800.3640.3800.437
A30.1490.1770.1860.2040.0260.0310.0320.0360.0910.1160.1250.1520.2640.3240.3600.423
ماتریس نرمال وزین

گام سوم دیفازی کردن مقادیر

در این قسمت جهت سهولت کار متغیرها را از فازی به قطعی تبدیل می کنیم و به این عمل دیفازی سازی می گویند.

به طور مثال برای شاخص اول میانگین 0.161 = 4/(0.127+0.158+0.167+0.190)

A10.1610.0300.1390.400
A20.1080.0320.1600.365
A30.1790.0310.1210.343
محاسبه برتری توسط روش میانگین

گام چهارم تشکیل ماتریس هماهنگی C

A120.2180.0410.259
A130.0410.1830.224
A210.1830.5580.741
A230.1830.183
A310.2180.5580.776
A320.2180.0410.5580.817
تشکیل ماتریس هماهنگی C

 مثال روش الکتره فازی  مثال روش الکتره فازی  مثال روش الکتره فازی  مثال روش الکتره فازی

الکتره فازی
الکتره فازی

در ادامه مجموع هر ستون در ماتریس مورد نظر قرار می گیرد. به طور مثال 0.259 در سطر اول و ستون دوم قرار می گیرد.

A1A2A3
A10.2590.224
A20.7410.183
A30.7760.817
ماتریس هماهنگ C

سپس میانگین عناصر ماتریس محاسبه می شود 0.50=6/(0.259+0.224+…) . هر عنصری که مقدار آن از 0.5 کمتر باشد مقدار 0 و هر کدام که بیشتر باشد مقدار 1 را به خود اختصاص می دهد تا ماتریس هماهنگی موثر F تشکیل شود.

A1A2A3
A100
A210
A311
ماتریس F

گام پنجم تشکیل ماتریس ناهماهنگی D

  • در این گام ابتدا قدرمطلق اختلاف میان در دو گزینه مورد نظر را محاسبه می کنیم. به طور مثال 0.0525 =|A12C1=|0.161-0.108
  • سپس ماکزیمم شاخص هایی را در که ماتریس هماهنگی قرار نمی گیرند را محاسبه می نماییم و در ستون MAX loss قرار می دهیم. برای مثال MAX(0.0213,0.0346)= 0.0346
  • در ادامه ماکزیمم هر ردیف را محاسبه کرده و در ستون Max row قرار می دهیم.
  • در آخر جهت محاسبه مقدار ناهماهنگی  مقدار Max loss را بر Max row  تقسیم می نماییم تا مقدار ناهماهنگی در شاخص محاسبه گردد.
C1C2C3C4Max LossMax rowloss/row
A120.05250.00200.02130.03460.03460.05250.6592
A130.01840.00180.01750.05690.05690.05691.0000
A210.05250.00200.02130.03460.05250.05251.0000
A230.07090.00020.03880.02230.07090.07091.0000
A310.01840.00180.01750.05690.01750.05690.3071
A320.07090.00020.03880.02230.03880.07090.5476
تشکیل ماتریس ناهماهنگی D

در ادامه مجموع هر ستون در ماتریس مورد نظر قرار می گیرد. به طور مثال 0.6592 در سطر اول و ستون دوم قرار می گیرد.

A1A2A3
A10.6591.000
A21.0001.000
A30.3070.548
ماتریس ناهماهنگ D

 مثال روش الکتره فازی  مثال روش الکتره فازی  مثال روش الکتره فازی  مثال روش الکتره فازی

سپس میانگین عناصر ماتریس محاسبه می شود 0.75=6/(0.659+1.000+…) . هر عنصری که مقدار آن از 0.75 کمتر باشد مقدار 1 و هر کدام که بیشتر باشد مقدار را به خود اختصاص می دهد تا ماتریس هماهنگی موثر F تشکیل شود.

A1A2A3
A110
A200
A311
ماتریس G

در این گام برای تعیین برتری ها دو ماتریس F و G در هم ضرب برداری می شوند.

این ضرب به گونه ای است که وقتی هر دو مقدار ۱ باشد جواب یک می گردد و در غیر این صورت جواب ۰ خواهد بود.

A1A2A3
A100
A200
A311
ضرب F*G

در این مرحله تعداد ۱ و ۰ های هر ردیف شمرده می شود. مانند جدول زیر جمع یک ها در ستون Win و جمع صفرها در ستون loss و اختلاف آن ها در  Different قرار می گیرد. سپس بر اساس ستون Different شاخص ها رتبه بندی می شوند.

WinLossDifferentRank
02-22A1
02-22A2
2021A3
ماتریس H

همان طور که مشاهده می شود شاخص A3 دارای رتبه اول می باشند و دو شاخص A1 ,A2 داریی یک رتبه برتری می باشند که نمی توان در مورد برتری آنها از یکدیگر نظری داشت.

اکسل روش الکتره فازی به همراه فیلم آموزشی

X