آخرین مطالب آموزشی

۰۸ مرداد

روش آنتروپی شانون

  • 212
۰۷ مرداد

روش COPRAS

  • 222
۰۵ مرداد

روش ARAS

  • 177
۱۱ شهریور

روش ایداس

  • 50
۰۳ شهریور

روش دلفی

  • 63
۲۸ مرداد

روش کوکوسو

  • 58