مثال دلفی فازی

مثال دلفی فازی

مثال دلفی فازی

در پژوهش ۱۰ شاخص اولیه براساس ادبیات پژوهش شناسایی شده است. دیدگاه ۵ کارشناس برای تعیین میزان اهمیت این شاخص ها با استفاده از طیف لیکرت ۷ درجه گردآوری شده است.

کارشناس ۱ کارشناس ۲ کارشناس ۳ کارشناس ۴ کارشناس ۵
معیار ۱ بااهمیت بی اهمیت خیلی بااهمیت خیلی بااهمیت کاملا بااهمیت
معیار ۲ متوسط کاملا بااهمیت بااهمیت خیلی بااهمیت کاملا بااهمیت
معیار ۳ کاملا بااهمیت خیلی بااهمیت خیلی بااهمیت بی اهمیت بی اهمیت
معیار ۴ متوسط بااهمیت کاملا بااهمیت بااهمیت بااهمیت
معیار ۵ کاملا بااهمیت متوسط بی اهمیت خیلی بی اهمیت خیلی بااهمیت
معیار ۶ کاملا بااهمیت بااهمیت خیلی بااهمیت خیلی بااهمیت خیلی بی اهمیت
معیار ۷ بااهمیت خیلی بی اهمیت بااهمیت کاملا بااهمیت بااهمیت
معیار ۸ خیلی بااهمیت متوسط بی اهمیت بی اهمیت متوسط
معیار ۹ بااهمیت کاملا بی اهمیت بی اهمیت خیلی بااهمیت بااهمیت
معیار ۱۰ بااهمیت کاملا بااهمیت بی اهمیت کاملا بااهمیت بااهمیت
کاملا بااهمیت خیلی بااهمیت بااهمیت متوسط بی اهمیت خیلی بی اهمیت کاملا بی اهمیت
۰٫۹ ۰٫۷۵ ۰٫۵ ۰٫۳ ۰٫۱ ۰ ۰
۱ ۰٫۹ ۰٫۷۵ ۰٫۵ ۰٫۳ ۰٫۱ ۰
۱ ۱ ۰٫۹ ۰٫۷۵ ۰٫۵ ۰٫۳ ۰٫۱

با استفاده از طیف فازی فوق دیدگاه ها فازی شده است:

کارشناس ۱ کارشناس ۲ کارشناس ۳ کارشناس ۴ کارشناس ۵
معیار ۱ ۰٫۵ ۰٫۷۵ ۰٫۹ ۰٫۱ ۰٫۳ ۰٫۵ ۰٫۷۵ ۰٫۹ ۱ ۰٫۷۵ ۰٫۹ ۱ ۰٫۹ ۱ ۱
معیار ۲ ۰٫۳ ۰٫۵ ۰٫۷۵ ۰٫۹ ۱ ۱ ۰٫۵ ۰٫۷۵ ۰٫۹ ۰٫۷۵ ۰٫۹ ۱ ۰٫۹ ۱ ۱
معیار ۳ ۰٫۹ ۱ ۱ ۰٫۷۵ ۰٫۹ ۱ ۰٫۷۵ ۰٫۹ ۱ ۰٫۱ ۰٫۳ ۰٫۵ ۰٫۱ ۰٫۳ ۰٫۵
معیار ۴ ۰٫۳ ۰٫۵ ۰٫۷۵ ۰٫۵ ۰٫۷۵ ۰٫۹ ۰٫۹ ۱ ۱ ۰٫۵ ۰٫۷۵ ۰٫۹ ۰٫۵ ۰٫۷۵ ۰٫۹
معیار ۵ ۰٫۹ ۱ ۱ ۰٫۳ ۰٫۵ ۰٫۷۵ ۰٫۱ ۰٫۳ ۰٫۵ ۰ ۰٫۱ ۰٫۳ ۰٫۷۵ ۰٫۹ ۱
معیار ۶ ۰٫۹ ۱ ۱ ۰٫۵ ۰٫۷۵ ۰٫۹ ۰٫۷۵ ۰٫۹ ۱ ۰٫۷۵ ۰٫۹ ۱ ۰ ۰٫۱ ۰٫۳
معیار ۷ ۰٫۵ ۰٫۷۵ ۰٫۹ ۰ ۰٫۱ ۰٫۳ ۰٫۵ ۰٫۷۵ ۰٫۹ ۰٫۹ ۱ ۱ ۰٫۵ ۰٫۷۵ ۰٫۹
معیار ۸ ۰٫۷۵ ۰٫۹ ۱ ۰٫۳ ۰٫۵ ۰٫۷۵ ۰٫۱ ۰٫۳ ۰٫۵ ۰٫۱ ۰٫۳ ۰٫۵ ۰٫۳ ۰٫۵ ۰٫۷۵
معیار ۹ ۰٫۵ ۰٫۷۵ ۰٫۹ ۰ ۰ ۰٫۱ ۰٫۱ ۰٫۳ ۰٫۵ ۰٫۷۵ ۰٫۹ ۱ ۰٫۵ ۰٫۷۵ ۰٫۹
معیار ۱۰ ۰٫۵ ۰٫۷۵ ۰٫۹ ۰٫۹ ۱ ۱ ۰٫۱ ۰٫۳ ۰٫۵ ۰٫۹ ۱ ۱ ۰٫۵ ۰٫۷۵ ۰٫۹

برای تجمیع نظر خبرگان از روش میانگین فازی استفاده شده است. برای مثال شاخص اهمیت اول C1 برابر است با:

AVEc1 = 1/5 (0.5, 0.75, 0.9) , (0.1, 0.3, 0.5) ,… (۰٫۹, ۱, ۱) = (۰٫۶, ۰٫۷۷, ۰٫۸)

برای فازی زدایی و قطعی سازی میانگین دیدگاه ها از رابطه ساده l+m+u)/3) سود برده شده است. بعلاوه آستانه تحمل نیز مقدار ۰٫۷ در نظر گرفته شده است. نتایج حاصل از مراحل فوق به صورت زیر خلاصه شده است:

میانگین نظرات خبرگان فازی زدایی
معیار ۱ ۰٫۶۰ ۰٫۷۷ ۰٫۸۸ معیار ۱ ۰٫۷۵ پذیرش
معیار ۲ ۰٫۶۷ ۰٫۸۳ ۰٫۹۳ معیار ۲ ۰٫۸۱ پذیرش
معیار ۳ ۰٫۵۲ ۰٫۶۸ ۰٫۸۰ معیار ۳ ۰٫۶۷ رد
معیار ۴ ۰٫۵۴ ۰٫۷۵ ۰٫۸۹ معیار ۴ ۰٫۷۳ پذیرش
معیار ۵ ۰٫۴۱ ۰٫۵۶ ۰٫۷۱ معیار ۵ ۰٫۵۶ رد
معیار ۶ ۰٫۵۸ ۰٫۷۳ ۰٫۸۴ معیار ۶ ۰٫۷۲ پذیرش
معیار ۷ ۰٫۴۸ ۰٫۶۷ ۰٫۸۰ معیار ۷ ۰٫۶۵ رد
معیار ۸ ۰٫۳۱ ۰٫۵۰ ۰٫۷۰ معیار ۸ ۰٫۵۰ رد
معیار ۹ ۰٫۳۷ ۰٫۵۴ ۰٫۶۸ معیار ۹ ۰٫۵۳ رد
معیار ۱۰ ۰٫۵۸ ۰٫۷۶ ۰٫۸۶ معیار ۱۰ ۰٫۷۳ پذیرش

می توانید روش دلفی فازی را در این قسمت مشاهده نمایید.