تجمیع دیدگاه خبرگان

زمانی که از نظر بیش از یک کارشناس برای مقایسه زوجی عناصر استفاده می‌شود تکنیک‌های متعددی برای رسیدن به یک دیدگاه کلی وجود دارد. برای نمونه می‌توان از روش اجماع (consensus) استفاده کرد.

به این ترتیب که پژوهشگرین در کنار هم جمع شده و در خصوص هر مقایسه به جمع‌بندی کلی برسند. البته این روش همه معایب تصمیم‌گیری گروهی را به همراه دارد و عملاً جدول مقایسه‌ای هر عضو بی‌خاصیت خواهد ماند.

تجمیع دیدگاه خبرگان

اکزل و ساعتی (۱۹۸۳) استفاده از میانگین هندسی را بهترین روش برای ترکیب مقایسات زوجی معرفی کرده‌اند. در ادامه با یک مثال این روش را توضیح خواهیم داد.

مثال تجمیع دیدگاه خبرگان در مقایسه زوجی عناصر

در این مثل فرض بر این است که 10 خبره 16 معیار و 16 گزینه را مدنظر قرار داده اند. می خواهیم تجمیعی از نظرات خبرگان را بدست آوریم تا بتوانیم با یکی از روش های تصمیم گیری مانند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و یا تاپسیس (Topsis) رتبه بندی را انجام دهیم.

تجمیع دیدگاه خبرگان در مقایسه زوجی عناصر
تجمیع دیدگاه خبرگان در مقایسه زوجی عناصر

به طور مثال مقایسه زوجی گزینه‌ها به صورت زیر است:

۱- اولویت اختیار نسبت به انگیزش براساس معیار هزینه برای تصمیم گیری کدام است؟
۲- اولویت کارتیمی نسبت به اندازه براساس معیار کیفیت برای تصمیم گیری کدام است؟

پاسخنامه نیز با طیف پنج تایی توسط هر کارشناس تهیه و تنظیم می‌شود. به منظور تهیه پرسش نامه آنلاین می توانید با ما در ارتباط باشید.

پرسش نامه آنلاین فرابگیر
پرسش نامه آنلاین فرابگیر

در گام بعدی میانگین هندسی هر یک از مقایسه‌های زوجی انجام شده را حساب کنید. برای مثال دیدگاه 10 کارشناس (خبره) در مقایسه معیارهای اختیار،انگیزش و کارتیمی، اندازه به صورت زیر است.

میانگین هندسی
میانگین هندسی

بنابراین میانگین نظرات خبرگان در معیار اختیار بر اساس گزینه هزینه 3.06 می باشد که میانگین هندسی نظرات کارشناسان مختلف می‌باشد. با محاسبه تمامی میانگین ها و اثرات وزن هر معیار به صورت جدول نهایی زیر خواهد شد:

میانگین نظرات خبرگان
میانگین نظرات خبرگان
X