روش ترکیبی VIKOR و AHP

در تصمیم گیری چند معیاره استفاده از روش های ترکیبی بسیار پرکاربرد و حائز اهمیت است و امروزه در بیشتر مقالات و پایان نامه ها استفاده می شود در واقع استفاده از روش ها به صورت ترکیبی به علت محدودیت هایی است که برای روش های تکی به وجود می آید.

به طور کلی، ابزارهای MCDM مشکل را به روشی سیستماتیک ساختار می دهند. بنابراین می‌توان مشکل را بررسی کرد و با توجه به موقعیت‌های مختلف آن را مقیاس‌بندی کرد. چارچوب مطالعه روش ترکیبی AHP و ویکور در زیر نشان داده شده است.

روش ترکیبی AHPو VIKOR
روش ترکیبی AHP و VIKOR

در مرحله اول، مشکل و هدف تعریف می شود، تیم تصمیم گیری، معیارها و جایگزین ها مشخص می شود. در مرحله دوم روش AHP برای یافتن وزن معیارها اجرا می شود. در مرحله سوم از روش VIKOR برای رتبه بندی گزینه ها و انتخاب مناسب ترین گزینه استفاده می شود.

روش ترکیبی VIKOR و AHP روش ترکیبی VIKOR و AHP روش ترکیبی VIKOR و AHP روش ترکیبی VIKOR و AHP

روش AHP (تحلیل سلسله مراتبی)

در سال 1980 روش AHP توسط ساعتی معرفی شد. AHP در ادبیات بسیار رایج است و این روش اغلب در تصمیم گیری استفاده می شود. مراحل روش AHP در بخش زیر توضیح داده شده است:

https://farabegir.com/%d9%85%d8%ab%d8%a7%d9%84-%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84-%d8%b3%d9%84%d8%b3%d9%84%d9%87-%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d8%a8%db%8c-ahp/
آموزش روش AHP

روش VIKOR

در سال 1998، VIKOR توسط Opricovic معرفی شد. این روش مشکلات تصمیم گیری را با مفهوم Lp-metric حل می کند. هدف این روش رتبه بندی و انتخاب از بین تعدادی گزینه است. روشی برای بهینه‌سازی سیستم‌های پیچیده با چند معیاره است زیرا معیارهای متضاد مختلفی را در نظر می‌گیرد. آموزش این روش را می توانید در ادامه دنبال نمایید.

ورش ویکور

مثال روش ترکیبی VIKOR و AHP

این مثال از مقاله STRATEGY SELECTION FOR DIGITAL COMPANIES WITH AHP-VIKOR TECHNIQUES استخراج شده است.

روش پیشنهادی برای مسئله انتخاب بهترین استراتژی، متشکل از روش AHP-VIKOR، شامل سه مرحله است:

  1. معیارهای مورد استفاده در مدل را مشخص کنید.
  2. معیارها را با استفاده از AHP وزن دهی نمایید.
  3. ارزیابی گزینه های جایگزین با VIKOR و تعیین رتبه نهایی.

در مرحله اول هر معیار با یکدیگر مقایسه می شود. ماتریس مقایسه زوجی برای معیارهای اصلی و معیارهای فرعی ساخته شده است. (جدول 2، جدول 3، جدول 4، جدول 5)

مثال روش AHP VIKOR
مثال روش AHP VIKOR

روش ترکیبی VIKOR و AHP

وزن معیارهای مرتبط با استفاده از روش AHP محاسبه می شود. وزن معیارهای به دست آمده در جدول 6 نشان داده شده است.

وزن معیارها با روش AHP
وزن معیارها با روش AHP

نتایج در مورد وزن‌ها نشان می‌دهد که مهمترین معیار دیجیتالی شدن فرآیند (C23) است. معیار دوم تمرکز فناوری اطلاعات و پیاده سازی ابزارهای دیجیتال (C22) و سومین معیار درک مشتری (C11) است.

https://farabegir.com/product/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%aa%d8%b5%d9%88%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%aa%d8%b5%d9%85%db%8c%d9%85-%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%da%86%d9%86%d8%af%d9%85%d8%b9%db%8c%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%85%d9%82%d8%af/
آموزش تصویری روش های تصمیم گیری

از روش VIKOR برای رتبه بندی گزینه ها استفاده می شود. بنابراین، کارشناسان چهار گزینه را با توجه به 9 معیار ارزیابی کردند (جدول 7).

ماتریس گزینه ها در روش ویکور
ماتریس گزینه ها در روش ویکور

رتبه بندی گزینه های استراتژی دیجیتالی سازی با استفاده از ویکور محاسبه می شود. (v برابر 0.5 در نظر گرفته می شود). سپس مقادیر S، S-، R و R- محاسبه می شود. جدول 8 نتایج ارزیابی و رتبه بندی گزینه ها را با توجه به مقادیر Sj، Rj و Qj نشان می دهد.

رتبه بندی گزینه ها در روش ترکیبی Ahp و VIKOR
رتبه بندی گزینه ها

نتایج در مورد رتبه بندی گزینه ها نشان می دهد که بهترین جایگزین مدل قهرمان (A3) با نزدیکترین رقیب خود مدل متمرکز (A2) است. سومین جایگزین استراتژی دیجیتال رتبه بندی شده، مدل کسب و کار معمول (BAU) (A4) است. مدل تاکتیکی (A1) در رتبه آخر قرار دارد.

هدف از این مطالعه ارائه روشی کمی برای کمک به شرکت ها در انتخاب مناسب ترین استراتژی دیجیتال با توجه به عوامل موفقیت بود.

X