روش تندترین شیب، که به نام روش گرادیان نیز شناخته می‌شود، یک الگوریتم عددی برای حل مسائل بهینه‌سازی است. این روش برای یافتن مینیمم (یا ماکزیمم) یک تابع چندمتغیره با استفاده از گرادیان تابع استفاده می‌شود.

گرادیان تابع برداری است که جهت بیشترین افزایش تابع را در هر نقطه نشان می‌دهد. روش تندترین شـیب در هر تکرار، یک گام در جهت منفی گرادیان برمی‌دارد تا به مینیمم (یا ماکزیمم) تابع نزدیک‌تر شود.

روش تندترین شیب چیست؟

روش تندترین شیب یک الگوریتم گرادیان است که در آن اندازه گام αk  به گونه ای انتخاب می شود که میزان کاهش تابع هدف در هر مرحله مجزا حداکثر شود. به طور مشخص، αk به گونه ای انتخاب شده تا میزان (((фk = f( x(k) – α˅f(x(k را حداقل نماید، به عبارت دیگر:

αk = arg min  f( x(k) – α˅f(x(k))) , α≥0

به طور خلاصه، روش تندترین شیـب به شرح زیر است: در هر مرحله، با شروع از نقطه (x(k جستجو خطی در جهت ((f(x(k˅-)  تا زمانی که یک نقطه مینیمم (x(k+1  یافت شود ادامه می یابد. دنباله معمولی ناشی از روش تندترین شـیب در شکل زیر نشان داده شده است.

روش تندترین شیب
روش تندترین شیب

مشاهده می کنیم که روش از تندترین شیب در گام های متعامد حرکت می کند، همانطور که در گزاره اول بیان شده است.

گام‌های روش تندترین شیب

1. انتخاب نقطه اولیه:

 • نقطه اولیه‌ای را برای شروع فرآیند انتخاب کنید. این نقطه می‌تواند تصادفی یا بر اساس اطلاعات قبلی انتخاب شود.
 • نکته: انتخاب نقطه اولیه مناسب می‌تواند به سرعت همگرایی روش کمک کند.

2. محاسبه گرادیان:

 • گرادیان تابع را در نقطه فعلی محاسبه کنید. گرادیان یک بردار است که جهت بیشترین افزایش تابع را در آن نقطه نشان می‌دهد.
 • فرمول: ∇f(x) = (∂f/∂x1, ∂f/∂x2, …, ∂f/∂xn)

3. محاسبه گام:

 • یک گام در جهت منفی گرادیان بردارید. اندازه این گام باید طوری باشد که تابع در نقطه جدید کاهش یابد.
 • روش‌های مختلفی برای محاسبه اندازه گام وجود دارد:
  • روش خطی: در این روش، اندازه گام با استفاده از جستجوی خطی در جهت منفی گرادیان تعیین می‌شود.
  • روش قواعد ولف: در این روش، اندازه گام با استفاده از قواعد ولف تعیین می‌شود.

4. تکرار مراحل 2 و 3:

 • مراحل 2 و 3 را تا زمانی که به یک نقطه مینیمم (یا ماکزیمم) برسید، تکرار کنید.
 • معیارهای مختلفی برای توقف وجود دارد:
  • حداقل مقدار تابع: اگر مقدار تابع در نقطه جدید کمتر از یک حد آستانه باشد، فرآیند متوقف می‌شود.
  • حداقل اندازه گام: اگر اندازه گام کمتر از یک حد آستانه باشد، فرآیند متوقف می‌شود.
  • حداکثر تعداد تکرار: اگر تعداد تکرارها از یک حد آستانه تجاوز کند، فرآیند متوقف می‌شود.

5. خروجی:

 • نقطه مینیمم (یا ماکزیمم) تابع به عنوان خروجی روش ارائه می‌شود.

گزاره های روش تندترین شیب

گزاره اول:

اگر  (X(k تندترین شیب دنباله برای تابع f:Rn->R باشد پس برای هر K بردار(X(k+1) – X(k به بردار (X(k+2) – X(k+1 متعامد است. گزاره فوق نشان می دهد که  ((f(x(k˅ با تانژانت در مجموعه سطح {(f(x) = f(x k+1} در نقطه xk+1 موازی است. توجه داشته باشید که در هر نقطه جدید بدست آمده توسط روش تندترین شـیب، مقدار تابع f کاهش می یابد.

گزاره دوم

اگر  (X(k تندترین شیب دنباله برای تابع f:Rn->R باشد و f(x(k)))≠0˅باشد، پس مقدار  f(x k+1 )< f(x k) در گزاره دوم، نشان دادیم روش تندترین شیـب خاصیت کاهش را اعمال می نماید. اگر برای برخی از k ها، f(x(k)))=0˅ گردد، پس شرط اول مینیمم بودن نقطه ارضا شده است لذا  (f(x k)= f(x k+1.حال می توانیم از این قابلیت به عنوان پایه ای برای یک معیار توقف الگوریتم استفاده نماییم.

اگرچه شرط f(x(k)))=0˅ به طور مستقیم به عنوان یک معیار توقف عملی مناسب نیست، چراکه محاسبات عددی شیب به ندرت عینا برابر با صفر خواهد بود. روش دیگر، ممکن است محاسبه تفاوت مطلق |f(x k+1 ) – f(x k)| بین مقادیر تابع هدف برای هر دو تکرار پی در پی باشد و اگر تفاوت کمتر از حد آستانه مشخص شده باشد الگوریتم را متوقف خواهیم نمود:

|f(x k+1 ) – f(x k)| < ϵ

کاربردهای روش تندترین شیب

روش تندترین شیـب (Steepest Descent Method) که به نام روش گرادیان نیز شناخته می‌شود، یک الگوریتم محبوب برای حل مسائل بهینه‌سازی محدب است. این روش در طیف گسترده‌ای از زمینه‌ها کاربرد دارد، از جمله:

1. یادگیری ماشین:

 • رگرسیون خطی: برای تخمین ضرایب مدل رگرسیون خطی
 • طبقه‌بندی خطی: برای تخمین ضرایب مدل طبقه‌بندی خطی
 • شبکه‌های عصبی مصنوعی: برای آموزش شبکه‌های عصبی مصنوعی

2. پردازش سیگنال:

 • فیلتر کردن سیگنال: برای حذف نویز از سیگنال‌ها
 • تشخیص گفتار: برای استخراج ویژگی‌های گفتار
 • بازشناسی تصویر: برای استخراج ویژگی‌های تصاویر
کاربرد روش تندترین شیب
کاربرد روش تندترین شـیب

3. مهندسی:

 • طراحی بهینه: برای یافتن بهترین طراحی برای یک سیستم
 • کنترل سیستم: برای کنترل سیستم‌های دینامیکی
 • بهینه‌سازی سازه: برای طراحی سازه‌های بهینه

4. اقتصاد:

 • مدل‌سازی اقتصادی: برای تخمین پارامترهای مدل‌های اقتصادی
 • برنامه‌ریزی اقتصادی: برای یافتن بهترین تخصیص منابع
 • مدیریت ریسک: برای محاسبه ارزش در معرض خطر (VaR)

5. علوم پایه:

 • فیزیک: برای حل معادلات دیفرانسیل تصادفی
 • شیمی: برای شبیه‌سازی واکنش‌های شیمیایی
 • زیست‌شناسی: برای تجزیه و تحلیل داده‌های ژنومی

مثال‌هایی از کاربرد روش تندترین شیب

 • در یادگیری ماشین، روش تندترین شـیب برای آموزش شبکه‌های عصبی مصنوعی با استفاده از الگوریتم پس‌انتشار (backpropagation) استفاده می‌شود.
 • در پردازش سیگنال، روش تندترین شـیب برای حذف نویز از تصاویر با استفاده از الگوریتم فیلتر کالمن (Kalman filter) استفاده می‌شود.
 • در مهندسی، روش تندترین شـیب برای طراحی بهینه سازه‌ها با استفاده از الگوریتم بهینه‌سازی سازه‌ای (structural optimization) استفاده می‌شود.
 • در اقتصاد، روش تندترین شـیب برای تخمین پارامترهای مدل‌های اقتصاد سنجی (econometrics) با استفاده از الگوریتم حداکثر درست‌نمایی (maximum likelihood) استفاده می‌شود.

مزایای روش تندترین شیب

روش تندترین شیب (Steepest Descent Method) که به نام روش گرادیان نیز شناخته می‌شود، یک الگوریتم محبوب برای حل مسائل بهینه‌سازی محدب است. این روش مزایای متعددی دارد که در ادامه به برخی از آن‌ها اشاره می‌کنیم:

 • سادگی: روش تندترین شـیب از نظر مفهومی و پیاده‌سازی بسیار ساده است. این روش فقط به محاسبه گرادیان تابع هدف در هر نقطه نیاز دارد.
 • سرعت: روش تندترین شیب در بسیاری از مسائل بهینه‌سازی، به خصوص زمانی که تابع هدف دارای مشتق دوم صاف باشد، به سرعت به جواب بهینه نزدیک می‌شود.
 • انعطاف‌پذیری: روش تندترین شیب را می‌توان برای حل طیف گسترده‌ای از مسائل بهینه‌سازی، از جمله مسائل خطی و غیرخطی، با قید و بدون قید، استفاده کرد.
 • کارایی: روش تندترین شیب از نظر حافظه و زمان محاسباتی کارآمد است.
 • قابلیت تفسیر: روش تندترین شـیب از نظر هندسی قابل تفسیر است و می‌توان آن را به عنوان حرکت در جهت منفی گرادیان تابع هدف در نظر گرفت.
 • پایداری: روش تندترین شیب در بسیاری از مسائل بهینه‌سازی پایدار است و به ندرت به نقاط مینیمم محلی نامطلوب همگرا می‌شود.
 • نقطه شروع دلخواه: روش تندترین شـیب به نقطه شروع خاصی نیاز ندارد و می‌توان آن را از هر نقطه دلخواهی در فضای جستجو شروع کرد.
 • امکان استفاده از روش‌های جستجوی خطی: در روش تندترین شیب می‌توان از روش‌های مختلف جستجوی خطی برای یافتن بهترین مقدار گام در هر تکرار استفاده کرد.
 • امکان موازی‌سازی: روش تندترین شیب را می‌توان به راحتی موازی‌سازی کرد و از آن بر روی سیستم‌های کامپیوتری با چندین پردازنده استفاده کرد.
مزایای روش تندترین شیب
مزایای روش تندترین شیب

معایب روش تندترین شیب

در کنار مزایای ذکر شده، روش تندترین شیب دارای معایبی نیز است که باید به آن‌ها توجه کرد:

 1. کندی در برخی مسائل: در برخی از مسائل، به خصوص زمانی که تابع هدف دارای مشتق دوم صاف نباشد، روش تندترین شیب ممکن است به کندی به جواب بهینه نزدیک شود.
 2. نیاز به محاسبه گرادیان: روش تندترین شیب در هر تکرار به محاسبه گرادیان تابع هدف نیاز دارد که می‌تواند در برخی مسائل دشوار یا پرهزینه باشد.
 3. عدم تضمین همگرایی به جواب بهینه: روش تندترین شیب همیشه به جواب بهینه همگرا نمی‌شود و ممکن است در برخی مسائل به نقاط مینیمم محلی نامطلوب همگرا شود.
 4. حساسیت به مقیاس: روش تندترین شیب به مقیاس متغیرها حساس است و ممکن است در مسائلی که متغیرها دارای مقیاس‌های متفاوتی هستند، به خوبی کار نکند.

از مشاوره با ما پشیمان نمی شوید

خدمات فرابگیر

 1. تبلیغات در فضای مجازی گوگل، اینستاگرام و فیس بوک.
 2. مدیریت صفحات اجتماعی اینستاگرام و فیس بوک.
 3. برنامه نویسی حرفه ای با جدیدترین متدهای روز دنیا
 4. طراحی وب سایت و سئو نمودن مطالب با جدیدترین راهکارها برای بازدید حداکثری مطالب
 5. خدمات طراحی سربرگ؛ کار ویزیت، لوگو و بسته مدیریتی
 6. پروژهای دانشجویی در زمینه تحقیق در عملیات، آمار و تصمیم گیری چندمعیاره
 7. آموزش مجازی برای کاربران در زمینه های درخواستی دوره های موجود در وب سایت

باعث افتخارست که مجموعه ما تا کنون بیش از ۱۲۰۰۰ پروژه موفق در زمینه های متخلف ارائه نموده است که با مراجعه به بخش نمونه کارها در دسترس شما عزیزان قرار گرفته است. در صورتی که تصور می کنید پروژه مورد نظر شما در این دسته بندی ها قرار ندارد با تماس با تیم حرفه ای ما می توانید از مشاوره رایگان بهره مند گردید.

X