روش رتبه بندی یاگر

در یک ماتریس تصمیم که A={A1, A2… An} بیانگر مجموعه گزینه ها، X= {X1, X2… Xn} بیانگر مجموعه شاخص ها، C1, C2…Cn نشان دهنده مجموعه های فازی که بیانگر درجه ارضا معیار jام توسط گزینه های مختلف می باشد.

روش رتبه بندی یاگر

یک تصمیم را می توان به اشتراک تمام مجموعه های فازی C1, C2… Cn  در نظر گرفت:

D = C1w1∩C2w2…∩Cnwn

که در آن wj وزن شاخص jام می باشد. در این رابطه گزینه بهینه، گزینه ای است که بیشترین درجه عضویت را در D  داشته باشد. یاگر پیشنهاد می نماید برای بدست آوردن wj ها از روش سلسله مراتبی ساعتی استفاده نماییم. مدل یاگر دارای گام هایی به شرح زیر است:

روش رتبه بندی یاگر
روش رتبه بندی یاگر
 • با انجام مقایسات زوجی ( روش ساعتی)، وزن شاخص ها مختلف(wj) را تعیین کنید. لازم به ذکر است برای پر کردن ماتریس مقایسات زوجی از مقیاس 9 تایی ساعتی استفاده می شود تا اهمیت نسبی هر عنصر نسبت به سایر عناصر ماتریس مقایسات زوجی در رابطه با آن خصوصیت مشخص شود.
ارزشوضعیت مقایسه i نسبت به jتوضیح
۱اهمیت یکسان  Equally Preferredدو عنصر اهمیت یکسانی دارند
۳نسبتا مرجح Moderately Preferredگزینه یا شاخص i نسبت به j كمی مهمتر است.
۵ترجیح زیادStrongly Preferredگزینه یا شاخص i نسبت به j مهمتر است.
۷ترجیح بسیار زیاد Very strongly Preferredگزینه i دارای ارجحیت خیلی بیشتری از j است.
۹اهمیت مطلق Extremely Preferredگزینه i از j مطلقاً مهمتر است و قابل مقایسه نیستند.
۶-۴-۲ارزشهای بینابین در قضاوت هاارزشهای بینابین را نشان می‌دهد مثلا ۸، بیانگر اهمیتی زیادتر از ۷ و پایین‌تر از ۹ برای i است.
مقایسات زوجی
 • درجه عضویت هرگزینه را در شاخص ها مختلف ارزیابی نمایید (µcj(Aj))و آن را به توان Wj  برسانید تا مجموعه فازی Cj(Aj)Wj  حاصل گردد.
 • اشتراک مجموعه های Cj(Aj)Wj را بدست آورید و بر اساس آن مجموعه فازی تصمیم D  را تشکیل دهید.

D = {(Aj, min (µcj (Aj)) wj}

 • گزینه ای را که بالاترین درجه عضویت را در D دارا است به عنوان گزینه بهینه انتخاب نمایید.
مثال روش یاگر
مثال روش یاگر

روش رتبه بندی یاگر روش رتبه بندی یاگر روش رتبه بندی یاگر

مثال روش رتبه بندی یاگر

ماتریس تصمیم زیر را در نظر بگیرید:

شاخص/گزینهx1x2x3x4
a10.70.30.20.5
a20.50.80.30.1
a30.40.60.80.2
 مقایسات زوجی
شاخص/گزینهx1x2x3x4
x11.003.007.009.00
x20.331.006.007.00
x30.140.171.003.00
x40.110.140.331.00
جمع1.594.3114.3320.00
نرمالایز کردن
شاخص/گزینهx1x2x3x4Wj
x10.630.700.490.452.27
x20.210.230.420.351.21
x30.090.040.070.150.35
x40.070.030.020.050.17
تعدیل با وزن ها
شاخص/گزینهx1x2x3x4
a10.7^(2.27)0.3^(1.21)0.2^(0.35)0.5^(0.17)
a20.5^(2.27)0.8^(1.21)0.3^(0.35)0.1^(0.17)
a30.4^(2.27)0.6^(1.21)0.8^(0.35)0.2^(0.17)
جواب
شاخص/گزینهx1x2x3x4min
a10.450.230.570.890.23
a20.210.760.660.680.21
a30.120.540.920.760.12
روش یاگر

D = {(Aj, min (µcj (Aj)) wj} = {(a1, 0.23), (a2, 0.21), (a3, 0.12)}

گزینه اول بالاترین درجه عضویت در D  را دارا می باشد. بنابراین A1  به عنوان گزینه بهینه انتخاب می شود.

روش ترکیبی آنتروپی شانون و تاپسیسروش مجموع ساده وزنی (SAW)روش FUCOM فوکام روش سازگاری کاملروش Multimoora مولتی مورا
محاسبه نرخ ناسازگاری در AHP فازیروش ترکیبی TOPSIS و ANPروش سکا SECAروش مرک MEREC
روش ترکیبی DEMATEL و ANPروش ترکیبی VIKOR و AHPروش ترکیبی Topsis و AHPتجمیع دیدگاه خبرگان
روش میرکا MAIRCAروش AHP چند سطحیروش پرموتاسیون یا روش جایگشتروش تاکسونومی (Taxonomy)
روش IPAروش CRITICروش AHP گروهیتصمیم گیری چندمعیاره
روش رژیمروش تخصیص خطیروش الکتره 2مثال روش DANP
روش DANPمثال روش EVAMIXروش EVAMIXمثال روش MACBETH
روش MACBETHمثال برنامه ریزی کسری خطیبرنامه ریزی کسری خطیمثال بی مقیاس سازی
انواع بی مقیاس سازیروش ایداسروش دلفیروش کوکوسو
روش واسپاسروش آنتروپی شانونروش COPRASروش ARAS
روش MOORAروش GRAروش BWMروش MABAC
روش SWARAروش SMARTمثال روش ساوروش SAW
مثال روش ویکورروش ویکور (VIKOR)مثال روش تاپسیسروش تاپسیس (TOPSIS)
مثال روش prometheeروش prometheeمثال روش دیمتل DEMATELروش دیمتل (DEMATEL)
مثال روش AHPمحاسبه نرخ ناسازگاری در AHPوزن دهی در AHPروش AHP
مثال روش تحلیل شبکه ای ANPروش تحلیل شبکه ای (ANP)مثال روش الکتره (ELECTRE)روش الکتره (ELECTRE)
تصمیم گیری چند معیاره

خدمات فرابگیر

 1. تبلیغات در فضای مجازی گوگل، اینستاگرام و فیس بوک.
 2. مدیریت صفحات اجتماعی اینستاگرام و فیس بوک.
 3. برنامه نویسی حرفه ای با جدیدترین متدهای روز دنیا
 4. طراحی وب سایت و سئو نمودن مطالب با جدیدترین راهکارها برای بازدید حداکثری مطالب
 5. خدمات طراحی سربرگ؛ کار ویزیت، لوگو و بسته مدیریتی
 6. پروژهای دانشجویی در زمینه تحقیق در عملیات، آمار و تصمیم گیری چند معیاره
 7. آموزش مجازی برای کاربران در زمینه های درخواستی دوره های موجود در وب سایت

باعث افتخارست که مجموعه ما تا کنون بیش از ۱۲۰۰ پروژه موفق در زمینه های متخلف ارائه نموده است که با مراجعه به بخش نمونه کارها در دسترس شما عزیزان قرار گرفته است. در صورتی که تصور می کنید پروژه مورد نظر شما در این دسته بندی ها قرار ندارد با تماس با تیم حرفه ای ما می توانید از مشاوره رایگان بهره مند گردید.

روش رتبه بندی یاگر

X