روش رژیم

روش رژیم (REGIME) توسط هینلوپن و همکاران در سال 1983 ارائه شده است. این روش چیزی نیست جز یک تعمیم ترتیبی از روش های مقایسه دو به دو مانند تحلیل همخوانی. مراحل روش REGIME به شرح زیر بیان می شود

مرحله 1: محاسبه تطابق Cil با استفاده از معادله زیر:

محاسبه تطابق Cil
محاسبه تطابق Cil

Cil = مجموعه ای از توافق که مجموعه ای از ویژگی ها را نشان می دهد که ai حداقل اندازه خوب برای آنهاست، اگر جایی که ai ، al عضو مجموعه A.Πj وزن ویژگی gj است به شرطی که gj عضو F باشد.

مرحله 2: ساخت ماتریس رژیم با مقایسه جفتی گزینه ها در جدول ارزیابی چند معیاره.

برای هر معیار، بررسی می شود که آیا a دارای رتبه بهتری نسبت به b است، سپس در مکان مربوطه در ماتریس رژیم عدد 1+ ذکر می شود، در حالی که اگر b دارای موقعیت بهتری نسبت به a باشد ، 1– در ماتریس رژیم قرار می گیرد.

روش رژیم

مرحله 3:

برای هر معیار gj یک شاخص Cil ، j برای هر جفت گزینه (ai ، al) می تواند تعریف شود:

ماتریس رژیم
ماتریس رژیم

rij (rlj) = رتبه ai (al) جایگزین نسبت به صفت gj.

عناصر ماتریس رژیم را رژیم ها می نامند و از آنها برای تعیین ترتیب رتبه ای گزینه ها استفاده می شود. شاخص توافق ، برای ai جایگزین توسط:

شاخص توافق
شاخص توافق

مرحله 4:

ساخت یک ماتریس مقایسه دوتایی Vil که به صورت زیر تعریف شده است:

ماتریس مقایسه دوتایی
ماتریس مقایسه دوتایی

این ماتریس از عناصر برابر با 1 یا -1 و صفرها در مورب اصلی تشکیل شده است. رتبه بندی نهایی را می توان بر اساس ماتریس Vil بدست آورد. گزینه ای که دارای حداکثر تعداد عناصر مثبت باشد یعنی 1+ در ماتریس Vil بهترین گزینه محسوب می شود.

مثال روش رژیم

این مثال از مقاله Multi criteria decision making methods for location selection of distribution centers استخراج شده است. در این مقاله گزینه ها بر اساس 4 روش حل شده اند و در جدول زیر آورده شده اند. هدف رتبه بندی گزینه ها بر اساس روش رژیـم می باشد.

مثال روش رژیم
مثال روش رژیم

در گام اول ماتریس رژیم و مقایسه گزینه ها را تشکیل می دهیم

ماتریس روش تصمیم گیری رژیم
ماتریس روش تصمیم گیری رژیم
در این حالت نویسندگان وزن معادل خود را به معیارهای محاسبه شاخص سازگاری Cil اختصاص داده اند.

بنابراین برای هر معیار ، Πj به عنوان 1⁄4 در نظر گرفته می شود. ماتریس مقایسه زوجی Vil برای محاسبه رتبه ترکیبی در جدول زیر نشان داده شده است.

ماتریس مقایسه زوجی
ماتریس مقایسه زوجی

رتبه بندی نهایی به دست آمده با این روش در جدول ذکر شده است.

ماتریس نهایی روش رژیم
ماتریس نهایی روش رژیم

شما می توانید اکسل روش تصمیم گیری رژیم را در ادامه دانلود نمایید.

X