روش SAW فازی

این روش در سال 2008 توسط چو و همکاران ابداع شد. روش تصمیم گیری چند معیاره SAW  با اعداد فازی شامل مراحل زیر می باشد:

در صورتی که Xij رتبه فازی مربوط به آلترناتیو iام و معیار jام باشد، Ai آلترناینوهای موجود و Cj  معیارهای موجود می باشند:

گام اول: ماتریس تصمیم را به این صورت شکل می دهیم:

باید توجه کرد که رتبه فازی Xij به صورت (Xij=(aij, bij, cij می باشد و وزن معیارها به صورت (W=(W1, W2,… Wn می باشد به طوری که (Wj=(W1j, W2j,… Wnj.

گام دوم:  در ابتدا ماتریس تصمیم گیری را با استفاده از تبدیل مقیاس نرمال می کنیم. محاسبات به شرح زیر است:

نکته: B مجموعه معیارها با جنبه ی مثبت بوده و C مجموعه معیارها با جنبه ی منفی می باشد.

گام سوم:  ماتریس تصمیم گیری وزن دار نرمال شده را بدست آورید و برای هر گزینه (انتخاب) مجموع اعداد فازی را برای تمام شاخص ها محاسبه می کنیم.

گام چهارم: حال باید مقادیر Pi را برای هر دو آلترناتیو به صورتی زوجی از طریق روش مساحت محاسبه می کنیم تا بتوانیم اولویت تصمیم گیری را پیدا کنیم.

Zik =Pi – Pk

توجه: هر کدام از آلترناتیورها که دارای Pi بیشتری باشد، به عنوان گزینه مطلوبتر شناخته می شود بنابراین در مقایسه گزینه های iوk اگر مقدار Zij مثبت باشد ( مساحت بخش مثبت بیشتر از مساحت بخش منفی باشد) در این صورت گزینه i نسبت به گزینه k از اولویت بیشتری برخوردار است. مقایسه از طریق روش مساحت در شکل زیر نمایش داده شده است.

روش SAW فازی
روش SAW فازی

شما می توانید مثال روش SAW فازی  را در این قسمت مشاهده نمایید.

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟

برای امتیاز به مطلب روی ستاره ها بزنید.

میانگین امتیاز ها 5 / 5. تعداد رای ها: 1

به این مطلب امتیازی داده نشده است. اولین نفر باشید و امتیاز دهید

X