فهرست

روش ویکور

اپریکووک و تزنگ در سال 1988 روش ویکور (VIKOR) را ارائه و در سال های 2002 تا 2007 آن را توسعه دادند.این روش مبتنی بر برنامه ریزی توافقی مسائل تصمیم گیری چند معیاره است، مسائلی که با معیارهای نامتناسب و ناسازگار را مورد ارزیابی قرار می دهد.

در شرایطی که فرد تصمیم گیرنده قادر به شناسایی و بیان برتری های یک مساله در زمان شروع و طراحی آن نیست، این روش می تواند به عنوان ابزاری موثر برای تصمیم گیری مطرح شود.

مراحل روش ویکور

در ادامه مراحل روش ویکور را با هم مرور می کنیم

روش ویکور

تشکیل ماتریس تصمیم:

  • با توجه به تعداد معیار ها ، تعداد گزینه ها و ارزیابی همه گزینه ها برای معیارهای مختلف ماتریس تصمیم به صورت زیر تشکیل می شود:
روش ویکور
ماتریس تصمیم گیری

در آن Xij  عملکرد گزینه i  در رابطه با معیار j  می باشد

بی مقیاس کردن ماتریس تصمیم:

در این مرحله سعی می شود معیارها با ابعاد مختلف به معیارهای بی بعد تبدیل شوند و ماتریس F به صورت زیر تعریف می شود:

روش ویکور
بی مقیاس کردن ماتریس تصمیم

تعیین بردار وزن معیارها:

با توجه به ضریب اهمیت معیارهای مختلف در تصمیم گیری به صورت زیر تعریف می شود:

W= [w1,w2,…,wn]

تعیین بهترین و بدترین مقدار از میان مقادیر موجود برای هر معیار

  • بهترین مقدار برای معیارهای مثبت و منفی از روابط زیر محاسبه می شوند.
  • بدترین مقدار برای معیارهای مثبت و منفی از روابط زیر محاسبه می شوند.
روش ویکور
تعیین بهترین و بدترین مقدار از میان مقادیر موجود برای هر معیار

محاسبه مقدار سودمندی (S) و مقدار تاسف (R): 

این مقادیر با توجه به روابط زیر محاسبه می شوند

محاسبه مقدار سودمندی (S) و مقدار تاسف (R)
محاسبه مقدار سودمندی (S) و مقدار تاسف (R)

که wj مقدار وزن مورد نظر برای معیار j  می باشد

محاسبه شاخص ویکور Q: 

مقدار Q  با توجه به رابطه زیر محاسبه می شود

محاسبه شاخص ویکور Q
محاسبه شاخص ویکور Q

در این روابط بیان کننده نرخ فاصله از حد ایده آل و بیان کننده نرخ فاصله از حد ضد ایده آل است و پارامتر V  با توجه به توافق گروه تصمیم گیرنده انتخاب می شود.

روش ویکور روش ویکور روش ویکور روش ویکور

مرتب کردن گزینه های بر اساس مقادیر R , S, Q

در این مرحله مقادیر R , S, Q  در سه گروه از کوچکتر به بزرگتر مرتب می شوند

نهایت گزینه ای به عنوان گزینه برتر است که در هر سه گروه به عنوان گزینه برتر شناخته شود.

همچنین در گروه Q  گزینه ای به عنوان گزینه برتر انتخاب می شود که دو شرط زیر را ارضا کند:

شرط اول :

اگر گزینه های A1 و A2 به ترتیب اولین و دومین گزینه برتر در گروه و n بیانگر تعداد گزینه ها باشد رابطه زیر برقرار باشد:

شرط اول
شرط اول

شرط دوم: 

گزینه A1 باید حداقل در یکی از گروه های R و S  به عنوان رتبه برتر شناخته شود

زمانی که شرط اول برقرار نباشد، مجموعه ای گزینه های به صورت زیر به عنوان گزینه های برتر انتخاب می شوند:

گزینه های برتر = A1,A2,…, Am

بیشترین مقدار m از طریق رابطه زیر محاسبه می شود:

شرط دوم
گزینه های برتر

زمانی که شرط دوم برقرار نباشد گزینه های A1 و A2  به عنوان گزینه های برتر انتخاب می شوند.

روش ویکور روش ویکور روش ویکور روش ویکور

روش ترکیبی آنتروپی شانون و تاپسیسروش مجموع ساده وزنی (SAW)روش FUCOM فوکام روش سازگاری کاملروش Multimoora مولتی مورا
محاسبه نرخ ناسازگاری در AHP فازیروش ترکیبی TOPSIS و ANPروش سکا SECAروش مرک MEREC
روش ترکیبی DEMATEL و ANPروش ترکیبی VIKOR و AHPروش ترکیبی Topsis و AHPتجمیع دیدگاه خبرگان
روش میرکا MAIRCAروش AHP چند سطحیروش پرموتاسیون یا روش جایگشتروش تاکسونومی (Taxonomy)
روش IPAروش CRITICروش AHP گروهیتصمیم گیری چندمعیاره
روش رژیمروش تخصیص خطیروش الکتره 2مثال روش DANP
روش DANPمثال روش EVAMIXروش EVAMIXمثال روش MACBETH
روش MACBETHمثال برنامه ریزی کسری خطیبرنامه ریزی کسری خطیمثال بی مقیاس سازی
انواع بی مقیاس سازیروش ایداسروش دلفیروش کوکوسو
روش واسپاسروش آنتروپی شانونروش COPRASروش ARAS
روش MOORAروش GRAروش BWMروش MABAC
روش SWARAروش SMARTمثال روش ساوروش SAW
مثال روش ویکورروش ویکور (VIKOR)مثال روش تاپسیسروش تاپسیس (TOPSIS)
مثال روش prometheeروش prometheeمثال روش دیمتل DEMATELروش دیمتل (DEMATEL)
مثال روش AHPمحاسبه نرخ ناسازگاری در AHPوزن دهی در AHPروش AHP
مثال روش تحلیل شبکه ای ANPروش تحلیل شبکه ای (ANP)مثال روش الکتره (ELECTRE)روش الکتره (ELECTRE)
تصمیم گیری چند معیاره

خدمات فرابگیر

  1. تبلیغات در فضای مجازی گوگل، اینستاگرام و فیس بوک.
  2. مدیریت صفحات اجتماعی اینستاگرام و فیس بوک.
  3. برنامه نویسی حرفه ای با جدیدترین متدهای روز دنیا
  4. طراحی وب سایت و سئو نمودن مطالب با جدیدترین راهکارها برای بازدید حداکثری مطالب
  5. خدمات طراحی سربرگ؛ کار ویزیت، لوگو و بسته مدیریتی
  6. پروژهای دانشجویی در زمینه تحقیق در عملیات، آمار و تصمیم گیری چند معیاره
  7. آموزش مجازی برای کاربران در زمینه های درخواستی دوره های موجود در وب سایت

باعث افتخارست که مجموعه ما تا کنون بیش از ۱۲۰۰ پروژه موفق در زمینه های متخلف ارائه نموده است که با مراجعه به بخش نمونه کارها در دسترس شما عزیزان قرار گرفته است. در صورتی که تصور می کنید پروژه مورد نظر شما در این دسته بندی ها قرار ندارد با تماس با تیم حرفه ای ما می توانید از مشاوره رایگان بهره مند گردید.

X