روش پرموتاسیون یا روش جایگشت

روش پرموتاسیون یا روش جایگشت (permutation) یکی از روشهای تصمیم گیری چندشاخصه است که در زمره روش های غیر جبرانی قرار می گیرد. پرموتاسیون به معنی جایگشت می باشد در واقع منظور از پرموتاسیون یعنی جایگشت تمامی گزینه های پژوهش.

در یک مساله تصمیم گیری همواره با تعدادی معیار و گزینه سر و کار داریم که هدف اصلی، رتبه بندی گزینه ها می باشد. پس در این تکنیک ابتدا به تعداد گزینه ها جایگشت ایجاد می کنیم و سپس امتیاز هر جایگشت را محاسبه می کنیم هر کدام بیشتر شد نشان از برتر بودن آن جایگشت و در نتیجه رتبه گزینه ها می باشد.

روش پرموتاسیون یا روش جایگشت

تعداد جایگشت های یکی پژوهش هموارد !m است که m همان تعداد گزینه هاست. از ویژگی های این روش این است که نیازی به تبدیل معیارهای کیفی به کمی نیست. یعنی در یک ماتریس تصمیم می تواند هم معیارهای کیفی باشند و هم کمی.

روش پرموتاسیون این مزیت را دارد کـه بـدون توجـه بـه مسـائل نرمـال سـازی و بـه راحتـی براســاس شاخص های کیفی گزینه ها را رتبه بندی می نمایـد . این روش بهتر بودن گزینه ها نسبت به یکدیگر را نشـان مـی دهـد و شـدت فاصـله هـا را نشـان نمی دهد.

در روش پرموتاسیون (جایگشـت ) تمـام جایگشـت های ممکن مرتب شده و مقدار وزن یا ارجحیت هـر کـدام از آنها محاسبه می شود. جایگشتی که بیشترین وزن را دارد به عنوان بهترین حالت در نظـر گرفتـه مـی شـود .

اطلاعات مورد نیاز برای حل روش پرموتاسیون

 • ماتریس تصمیم
 • اهمیت یا وزن هر کدام از معیارها

فلسفه روش جایگشت

در این روش، برای كلیه ترتیبهای ممكن از گزینه ها (به عبارت دیگر برای هر «جایگشت» از گزینه ها) یك شاخص ارزیابی اولویت، محاسبه می شود. روش كار به این ترتیب است كه برای هر «جایگشت»، تمامی گزینه ها دو به دو مقایسه شده و شاخص اشاره شده، از تفاضل «حاصل جمع وزن معیارهای مرتبط با اعضای مجموعه موافق» از «حاصل جمع وزن معیارهای مرتبط با اعضای مجموعه مخالف» بدست می آید.

روش پرموتاسیون یا روش جایگشت روش پرموتاسیون یا روش جایگشت روش پرموتاسیون یا روش جایگشت

مثال روش پرموتاسیون

فرض کنید در ماتریس تصمیم زیر هدف رتبه بندی گزینه های A و B و C است همچنین 6 معیار نیز داریم.

روش پرموتاسیون یا روش جایگشت
ماترس تصمیم روش پرموتاسیون

گام اول: تعداد جایگشت

در گام اول تعداد جایگشت ها را محاسبه می نماییم. در اینجا 3 گزینه وجود دارد پس 3! یا به عبارتی 3*2=6 جایگشت وجود دارد.

روش پرموتاسیون یا روش جایگشت روش پرموتاسیون یا روش جایگشت روش پرموتاسیون یا روش جایگشت

گام دوم: تعداد حالات

تعداد حالات ممکن جایگشت ها را مشخص می کنیم.

 • اول: A1-A2-A3
 • دوم: A1-A3-A2
 • سوم: A2-A1-A3
 • چهارم: A2-A3-A1
 • پنجم: A3-A1-A2
 • ششم: A3-A2-A1

حال برای حالت اول امتیاز را محاسبه می کنیم.

روش پرموتاسیون یا روش جایگشت
محاسبه امتیاز روش جایگشت در حالت اول

این امتیازها را برای سایر حالت ها نیز بدست می آوریم. در انتها حالتی که دارای بالاترین امتیاز باشد به عنوان ترتیب برتر انتخاب خواهد شد.

مهمترین چالش روش جایگشت:

نیاز به محاسبات مفصل و زیاد، از مشكلات این روش است. برای بیش از 10 – 9 گزینه عملا فاقد كارایی می باشد.

نمونه پرسش نامه پایان نامهنحوه تهیه پرسشنامه برای پایان نامهروش UTA: راهنمای جامع برای انتخاب چندشاخصهروش پرومته: گامی نوین در تصمیم‌گیری چندمعیاره
روش پرومته 2 در تصمیم‌گیری چندمعیارهروش ترکیبی آنتروپی شانون و تاپسیسروش مجموع ساده وزنی (SAW)روش FUCOM فوکام روش سازگاری کامل
روش Multimoora مولتی مورامحاسبه نرخ ناسازگاری در AHP فازیروش ترکیبی TOPSIS و ANPروش سکا SECA
روش مرک MERECروش ترکیبی DEMATEL و ANPروش ترکیبی VIKOR و AHPروش ترکیبی Topsis و AHP
تجمیع دیدگاه خبرگانروش میرکا MAIRCAروش AHP چند سطحیروش تاکسونومی (Taxonomy)
روش IPAروش CRITICروش AHP گروهیتصمیم گیری چندمعیاره
روش رژیمروش تخصیص خطیروش الکتره 2مثال روش DANP
روش DANPمثال روش EVAMIXروش EVAMIXمثال روش MACBETH
روش MACBETHمثال برنامه ریزی کسری خطیبرنامه ریزی کسری خطیمثال بی مقیاس سازی
انواع بی مقیاس سازیروش ایداسروش دلفیروش کوکوسو
روش واسپاسروش آنتروپی شانونروش COPRASروش ARAS
روش MOORAروش GRAروش BWMروش MABAC
روش SWARAروش SMARTمثال روش ساوروش SAW
مثال روش ویکورروش ویکور (VIKOR)مثال روش تاپسیسروش تاپسیس (TOPSIS)
مثال روش prometheeروش prometheeمثال روش دیمتل DEMATELروش دیمتل (DEMATEL)
مثال روش AHPمحاسبه نرخ ناسازگاری در AHPوزن دهی در AHPروش AHP
مثال روش تحلیل شبکه ای ANPروش تحلیل شبکه ای (ANP)مثال روش الکتره (ELECTRE)روش الکتره (ELECTRE)
تصمیم گیری چند معیاره

خدمات فرابگیر

 1. تبلیغات در فضای مجازی گوگل، اینستاگرام و فیس بوک.
 2. مدیریت صفحات اجتماعی اینستاگرام و فیس بوک.
 3. برنامه نویسی حرفه ای با جدیدترین متدهای روز دنیا
 4. طراحی وب سایت و سئو نمودن مطالب با جدیدترین راهکارها برای بازدید حداکثری مطالب
 5. خدمات طراحی سربرگ؛ کار ویزیت، لوگو و بسته مدیریتی
 6. پروژهای دانشجویی در زمینه تحقیق در عملیات، آمار و تصمیم گیری چند معیاره
 7. آموزش مجازی برای کاربران در زمینه های درخواستی دوره های موجود در وب سایت

باعث افتخارست که مجموعه ما تا کنون بیش از ۱۲۰۰ پروژه موفق در زمینه های مختلف ارائه نموده است که با مراجعه به بخش نمونه کارها در دسترس شما عزیزان قرار گرفته است. در صورتی که تصور می کنید پروژه مورد نظر شما در این دسته بندی ها قرار ندارد با تماس با تیم حرفه ای ما می توانید از مشاوره رایگان بهره مند گردید.

X