روش کوکوسو فازی

روش کوکوسو (COCOSO) ترکیبی از روش های SAW و WEP می باشد. این روش را می توان خلاصه ای از مجموع راه حل های دیگر در نظر گرفت. در این روش، در رتبه بندی نهایی در مقایسه با سایر روش های MCDM، کمتر یک جایگزین جدید به تجزیه و تحلیل اضافه یا حذف می شود.

همچنین ثبات، استحکام و قابلیت اطمینان بالایی در مرتب‌سازی جایگزین‌ها در روش کوکوسو وجود دارد که این نقاط قوت ترجیح داده می شود. زمانی که از یک مقیاس زبانی فازی ابرای ارائه ترجیحات خبرگان استفاده شود در اصل این روش به کوکوسو فازی تغییر پیدا می کند. این روش Fuzzy CoCoSo برای رتبه بندی گزینه ها با توجه به عملکرد آنها استفاده می شود.

مقایسات زبانی فازی روش کوکوسو فازی
مقایسات زبانی فازی روش کوکوسو فازی

در ادامه مراحل روش CoCoSo فازی توضیح داده شده است:

مراحل روش کوکوسو فازی

روش کوکوسو فازی در شش مرحله انجام می شود:

گام اول: تشکیل ماتریس تصمیم فازی

در گام اول می بایست ماتریس تصمیم گیری فازی (Z) را بر اساس جدول مقایسات فازی ایجاد نمایید.

ماتریس تصمیم گیری فازی
ماتریس تصمیم گیری فازی

در ماتریس بالا مقدار zij = (zl ij, zm ij , zu ij) مقدار فازی i امی شاخص در jامین گزینه می باشد.

گام دوم: ایجاد ماتریس تصمیم فازی نرمال شده (Re)

این ماتریس با استفاده از معادلات 7 (برای معیارهای غیرسودمند) و 8(برای معیارهای سودمند)، یعنی به روش زیر نرمال می شود:

روش کوکوسو فازی روش کوکوسو فازی روش کوکوسو فازی روش کوکوسو فازی روش کوکوسو فازی

ماتریس تصمیم فازی نرمال شده روش کوکوسو فازی
ماتریس تصمیم فازی نرمال شده

روش کوکوسو فازی

گام سوم: محاسبات آرایه های مقایسه پذیر S وP

مجموع آرایه های مقایسه پذیر (Sei) و مجموع وزن های توان (Pei) آرایه های مقایسه پذیر را محاسبه کنید. قابلیت مقایسه پذیر برای مجموع آرایه ها با معادله (9) و برای مجموع وزن های توان آرایه های مقایسه پذیر با معادله (10) به صورت زیر بدست می آید.

آرایه های مقایسه پذیر
آرایه های مقایسه پذیر

گام چهارم: محاسبه سه نمره ارزیابی فازی (fia، fib، fic)

سه مجموعه استراتژی ارائه شده در معادلات (11) – (13) برای دستیابی به سه امتیاز ارزیابی فازی اعمال می شود.

محاسبه سه نمره ارزیابی فازی
محاسبه سه نمره ارزیابی فازی

در رابطه (13)، λ معمولاً 0.5 در نظر گرفته می شود. تصمیم گیرندگان نیز تعیین می کنند.

گام پنجم: محاسبه ارزیابی خالص

نمرات ارزیابی فازی (fia، fib، fic) با استفاده از معادلات به نمرات ارزیابی خالص (fia، fib، fic) تبدیل می‌شوند.

محاسبه ارزیابی خالص
محاسبه ارزیابی خالص

گام ششم: محاسبه مقدار قطعی

نمرات ارزیابی قطعی برای دستیابی به امتیاز نهایی (fi) برای هر جایگزین با استفاده از معادله 17 ترکیب می شوند.

امتیاز نهایی
امتیاز نهایی

گزینه با بالاترین امتیاز بهترین است.

مثال روش کوکوسو فازی (Fuzzy COCOSO)

مثال زیر از مقاله A NEW HYBRID FUZZY PSI-PIPRECIA-COCOSO MCDM BASED APPROACH TO SOLVING THE TRANSPORTATION COMPANY SELECTION PROBLEM استخراج شده است.

اطلاعات جدول تصمیم گیری از جدول 9 مقاله استخراج می شود.

ماتریس تصمیم گیری فازی
ماتریس تصمیم گیری فازی

ماتریس تصمیم فازی در جدول 9 ارائه شده است. ماتریس با استفاده از معادلات (7) و (8) نرمال شد. ماتریس نرمال شده فازی در جدول 12 ارائه شده است.

ماتریس تصمیم گیری نرمال شده
ماتریس تصمیم گیری نرمال شده

با استفاده از معادلات (9) و (10)، به ترتیب مجموع فازی مقایسه وزنی (Si) و وزن توان توالی های مقایسه (Pi) برای هر شرکت حمل و نقل محاسبه شد. در محاسبه این مقادیر، از وزن ترکیبی معیارها به عنوان وزن معیار استفاده شد (جدول 11). این مقادیر در جدول 13 نشان داده شده است.

مقادیر S و P
مقادیر S و P

با استفاده از معادلات (11) – (13)، سه نمره ارزیابی فازی (fia، fib، fic) برای هر شرکت حمل و نقل به دست آمد. نمرات ارزیابی در جدول 14 نشان داده شده است.

نمرات ارزیابی فازی
نمرات ارزیابی فازی

این نمرات ارزیابی فازی (fia، fib، fic) با استفاده از معادلات (14)- (16) به نمرات ارزیابی واضح (fia، fib، fic) تبدیل شدند. این امتیازات واضح در جدول 15 ارائه شده است.

نمرات ارزیابی واضح
نمرات ارزیابی واضح

نمرات ارزیابی فوق با استفاده از معادله (17) برای به دست آوردن امتیاز نهایی (fi) برای هر شرکت حمل و نقل ترکیب شدند. نمرات نهایی و رتبه بندی شرکت های حمل و نقل در جدول 16 آورده شده است.

رتبه بندی نهایی روش Fuzzy COCOSO
رتبه بندی نهایی روش Fuzzy COCOSO
X