روش MACBETH

روش MACBETH (Measuring Attractiveness by a Categorical Based Evaluation Technique یک روش تصمیم گیری چند معیاره توسط کاستا و وانسینک در سال 1994 ارائه شد.

مک بث یک رویکرد تعاملی برای کمی سازی قضاوت های ارزشی در مورد عناصر یک مجموعه محدود است.

این روش عملکرد کمی و تجمیع را از مقایسه دو به دو کیفی شرایط مبتنی بر تصمیم گیرنده تعریف می کند.

مک بث تسهیل گران را قادر می سازد تا از مجبور كردن تصمیم گیرندگان به ارائه نمایش های عددی ترجیحات خود جلوگیری كنند.

در این روش ، تحلیل سلسله مراتبی از گزینه های سازمان یافته با توجه به سطح جذابت آنها برای تصمیم گیرنده ، امکان پذیر است.

بنابراین قبل از هر چیز تصمیم گیرنده برای انتخاب مناسب ترین گزینه باید معیارهای تصمیم گیری را تعیین کند.

معیارهای انتخاب شده یک درخت ارزش را تشکیل می دهند که روند تصمیم گیری را به صورت تصویری ارائه می دهد.

مثال درخت ارزش
مثال درخت ارزش

ارزیابی عملکرد گزینه ها

برای ارزیابی عملکرد گزینه ها ، تصمیم گیرنده باید همزمان دو محرک را با قضاوت های کیفی در مورد تفاوت جذابیت آنها بر اساس مقیاس قضاوت معنایی مقایسه کند.

در نظر بگیرید a و  b دو محرک در مسئله مک بث باشند. از تصمیم گیرنده خواسته می شود تا به تفاوت جذابیت بین a  و b پاسخ دهد.

بنابراین ، aPb  نشان می دهد که a  جذابیت بیشتری نسبت به b  دارد ، با این حال سطح جذابیت در ارزیابی بسیار مهم است. دسته بندی جذابیت بین معیارها در جدول زیر نشان داده شده است.

مقیاس معنایی روش MACBETH
مقیاس معنایی روش MACBETH

فرآیند مقایسه مقیاس معنایی روش مک بث نامیده می شود. اگرچه هر سوال فقط شامل دو محرک است، اما استخراج آن از مجموعه قضاوت های مطلق آسان است.

به عنوان مثال جدول زیر(ماتریس مقایسات) قضاوت های معنایی را نشان می دهد.

ماتریس مقایسات مک بث
ماتریس مقایسات مک بث

اول از همه مقایسه دو به دو گزینه ها از نظر هر معیار انجام می شود، سپس برای تعیین وزن معیارها مقایسه

معیارها توسط تصمیم گیرنده انجام می شود.

برای جلوگیری از ناسازگاری ، واحدهای مقایسه باید به ترتیب نزولی در ماتریس قرار گیرند.

بنابراین دو واحد مقایسه باید به عنوان سطح “خوب” یا “خنثی” در نظر گرفته شوند

همانطور که در جدول بالا (Good, Neutral) مشاهده می شود.

روش مک بث

در نهایت تصمیم گیرنده n(n-1)/2 تعداد مقایسه را برایn  واحد در هر گروه انجام می دهد و

بر اساس جدول مقیاس معنایی روش مک بث نمره دهی می شود.

اگر تصیمی گیرنده محرک B  را بر D  با قدرت مجموعه مقیاس معنایی  {h ϵ {0,1,…,6, ارجح بداند، آنگاه خواهیم داشت:

v(B) – v(D) = hα

روش MACBETH

جایی که α  ضریب لازم برای تأمین شرط لازم برای اینکه (v(B)  و (v(D بین [0,100] قرار گیرد. پس برای هر ماتریس مقایسه رابطه فوق محاسبه می شود تا اوزان هر انتخاب در هر ماتریس تعیین شود.

پس از آن α نمره کل واحدها با استفاده از مدل برنامه ریزی خطی به شرح زیر بدست می آیند.

مدل برنامه ریزی خطی مک بث
مدل برنامه ریزی خطی مک بث

با محاسبه نمرات کلی واحدها و ضرب آن در وزن کلی معیارها تصمیم گیرندگان می توانند به راحتی تصمیم

بگیرند که کدام گزینه از نظر معیارهای تعیین شده از اهمیت بیشتری برخوردار است.

این مساله را می توان صورت معادله زیرنمایش داد:

وزن کلی معیارها در روش MACBETH
وزن کلی معیارها در روش MACBETH

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟

برای امتیاز به مطلب روی ستاره ها بزنید.

میانگین امتیاز ها 4.9 / 5. تعداد رای ها: 434

به این مطلب امتیازی داده نشده است. اولین نفر باشید و امتیاز دهید

X