مثال روش الکتره (ELECTRE)

مثال روش الکتره (ELECTRE)، یک کشور قصد خرید هواپیما جنگنده ای را برای تکمیل ارتش خود دارد. کارشناسان برای انتخاب جنگنده مطلوب خود با معیارهای مانور، میزان ثبت ( اطمینان)، هزینه، شتاب، ظرفیت و سرعت مواجه هستند که ماتریس اطلاعات مربوطه به صورت زیر می باشد. این کارشناسان را با استفاده از روش الکتری راهنمایی نمایید.

مثال روش الکتره

ماتریس تصمیم گیری
علامت+++++
سرعتظرفیتشتابهزینهاطمینانمانور
A121.525.559
A22.52.71.86.535
A31.822.14.577
A42.21.82555
اوزان0.20.10.10.10.20.3
مثال روش الکتره

همان طور که مشاهده می شود به غیر از هزینه که دارای جنبه منفی می باشد، بقیه شاخص ها دارای جنبه مثبت می باشند و هرچه بیشتر باشند از ترجیح بیشتری برخوردار هستند.

گام اول:  ماتریس را براساس روش ارائه شده بی مقیاس می کنیم.

بی مقیاس سازی
علامت+++++
سرعتظرفیتشتابهزینهاطمینانمانور
A10.4670.3660.5060.5070.4810.671
A20.5840.6590.4550.5990.2890.373
A30.4200.4880.5310.4150.6740.522
A40.5140.4390.5060.4610.4810.373
اوزان0.20.10.10.10.20.3
مثال روش الکتره

گام دوم:  حال در این مرحله با اعمال اوزان، ماتریس وزین V را تشکیل می دهیم.

ضرب در اوزان و ماتریس وزین
علامت+++++
سرعتظرفیتشتابهزینهاطمینانمانور
A10.0930.0370.0510.0510.0960.201
A20.1170.0660.0460.0600.0580.112
A30.0840.0490.0530.0410.1350.157
A40.1030.0440.0510.0460.0960.112
مثال روش الکتره

گام سوم: ماتریس هماهنگی را بر اساس روش ذکر شده محاسبه می کنیم.

مثال روش الکتره
مثال روش الکتره

نکته: یادآوری می کنیم که شاخص هزینه منفی است لذا در حالت مقایسه خلاف سایر شاخص ها اعمال می گردد.

به طور مثال دو گزینه A1,A2 را با هم مقایسه می کنیم:

 1. آیا 0.093 > 0.117 ؟  آیا 0.037 > 0.066 ؟ آیا 0.051 > 0.046 ؟ این شاخص منفی است و برعکس: آیا 0.051 < 0.060 ؟ آیا 0.096 > 0.058 ؟ آیا 0.201 > 0.112 ؟
 2. پس از مقایسه این شروط فقط برای شاخص شتاب، هزینه، اطمینان و مانور برقرار است و برای سایر شاخص ها “-” قرار می گیرد. لذا {C12={3,4,5,6 خواهد بود.
 3. حال در جدول به جای هر گزینه وزن آن را می نویسیم. به طور مثال اوزان { C12 = {0.1 , 0.1 , 0.2 , 0.3 و مجموع آن  0.7 خواهد شد. به همین ترتیب جدول هماهنگی را به صورت زیر تشکیل می دهیم.
 مقاسیه هماهنگی گزینه ها C
اوزان0.20.10.10.10.20.3مجموع
سرعتظرفیتشتابهزینهاطمینانمانور
C120.100.100.200.300.70
C130.200.300.50
C140.100.200.300.60
C210.200.100.30
C230.200.100.30
C240.200.100.300.60
C310.100.100.100.200.50
C320.100.100.200.300.70
C340.100.100.100.200.300.80
C410.200.100.100.100.200.70
C420.100.100.200.300.70
C430.200.20
مثال روش الکتره

مثال روش الکتره (ELECTRE)

حال با جایگزینی مجموع اوزان در ماتریس، ماتریس هماهنگی را به صورت زیر تشکیل می دهیم. به طور مثال مقدار 0.50  شاخص تفاوت C13 در سطر اول ستون دوم ماتریس قرار می گیرد.

ماتریس هماهنگ C
0.700.500.60
0.300.300.60
0.500.700.80
0.700.700.20
مثال روش الکتره

در این مرحله میانگین (حداقل آستانه) تمامی عناصر ماتریس را محاسبه می کنیم. AVERAGE = (0.7+0.50+…)/12 = 0.55

مثال روش الکتره
مثال روش الکتره

حال ماتریس هماهنگی موثر را تشکیل می دهیم. اگر مقادیر ماتریس از میانگین کمتر باشد، 0 و اگر مقدار آن بیشتر باشد در ماتریس 1 قرار می دهیم. به طور مثال عنصر A12=0.7 از0.55 بیشتر است پس در ماتریس 1 قرار می دهیم.

ماتریس F
101
001
011
110
مثال روش الکتره

گام چهارم: حال در این گام ماتریس ناهماهنگی را بر اساس روش ذکر شده محاسبه می کنیم.

به طور مثال دو گزینه A1,A2 را با هم مقایسه می کنیم:

 1. برای هر گزینه 6 شاخص داریم. در بخش هماهنگی  {C12={3,4,5,6 این شاخص ها به عنوان شاخص های هماهنگ تعیین شدند پس شاخص ها ناهماهنگی آن  {D12={1,2 خواهد بود. شاخص های ناهماهنگ در جدول با رنگ قرمز مشخص شده اند.
 2. ابتدا بر اساس فرمول ذکر شده قدر مطلق تفاوت بین تمامی شاخص ها را حساب می کنیم. به طور مثال: |0.093-0.117| = 0.234 ، |0.037-0.066|=0.0293 و …
 3. حال که تمامی تفاوت ها را محاسبه نمودیم براساس فرمول ذکر شده، ماکسیمم شاخص های ناهماهنگ را محاسبه می کنیم. به طور مثال: MAX(0.243,0.293) = 0.293 تمامی این مقادیر در فیلد MAX Loss جدول قرار گرفته است.
 4.  حال ماکسیمم هر ردیف محاسبه می شود که در جدول زیر با MAX Row مشخص شده است.
 5. در اتنها بر اساس فرمول MAX Loss/ Max Row تقسیم می شود تا مقدار شاخص ناهماهنگی بدست آید.
سرعتظرفیتشتابهزینهاطمینانمانورMAX LossMAX RowLoss/Row
D120.02340.02930.00510.00920.03850.08940.02930.08940.3275
D130.00930.01220.00250.00920.03850.04470.03850.04470.8607
D140.00930.00730.00000.00460.00000.08940.00930.08940.1045
D210.02340.02930.00510.00920.03850.08940.08940.08941
D230.03270.01710.00760.01840.07700.04470.07700.07701
D240.01400.02200.00510.01380.03850.00000.03850.03851
D310.00930.01220.00250.00920.03850.04470.04470.04471
D320.03270.01710.00760.01840.07700.04470.03270.07700.4248
D340.01870.00490.00250.00460.03850.04470.01870.04470.4178
D410.00930.00730.00000.00460.00000.08940.08940.08941
D420.01400.02200.00510.01380.03850.00000.02200.03850.5708
D430.01870.00490.00250.00460.03850.04470.04470.04471
مثال روش الکتره

مثال روش الکتره (ELECTRE)

حال با جایگزینی مجموع اوزان در ماتریس، ماتریس ناهماهنگی را به صورت زیر تشکیل می دهیم. به طور مثال مقدار 0.1045 شاخص  D14 در ماتریس سطر اول، ستون سوم قرار می گیرد.

ماتریس ناهماهنگ D
0.330.860.10
1.001.001.00
1.000.420.42
1.000.571.00
مثال روش الکتره

در این مرحله میانگین (حداقل آستانه) تمامی عناصر ماتریس را محاسبه می کنیم. AVERAGE = (0.33+0.86+…)/12 = 0.73

حال ماتریس ناهماهنگی موثر را تشکیل می دهیم. اگر مقادیر ماتریس از میانگین بیشتر باشد، 0 و اگر مقدار آن کمتر باشد در ماتریس 1 قرار می دهیم. به طور مثال عنصر A12=0.33 از0.73 کمتر است پس در ماتریس 1 قرار می دهیم.

ماتریس G
101
000
011
010
مثال روش الکتره

گام پنجم: در این گام برای تعیین برتری ها دو ماتریس F و G در هم ضرب برداری می شوند.

این به گونه ای است که وقتی هر دو مقدار 1 باشد جواب یک می گردد و در غیر این صورت جواب 0 خواهد بود.

101
000
011
010
ضرب F*G

مثال روش الکتره (ELECTRE)

در این مرحله تعداد 1 و 0 های هر ردیف شمرده می شود. مانند جدول زیر جمع یک ها در ستون Win و جمع صفرها در ستون loss و اختلاف آن ها در  Different قرار می گیرد. سپس بر اساس ستون Different شاخص ها رتبه بندی می شوند.

WinLossDifferentRank
2111A1
03-34A2
2111A3
12-13A4
ماتریس H

همان طور که مشاهده می شود شاخص های A1,A3 دارای رتبه اول می باشند که نمی توان در مورد برتری آنها از یکدیگر نظری داشت و در ادامه شاخص A4 و در نهایت A2 قرار می گیرد.

4 دیدگاه برای “مثال روش الکتره (ELECTRE)

 1. با درود و احترام.‏
  ضمن تشکر از ارائه این مثال کامل؛ ذکر چند نکته به نظرم رسید که باعث زیبایی بیشتر کار ارزشمند شما میگردد:‏
  ‏1.در بخش ماتریس تصمیم گیری، کاش ردیف شاخصها در بالای ستون ها قرار میگرفت، ستون آخر مانور.‏
  ‏2.مقدارها در بخش گام چهارم کاش اصلاح بشه: 0.117 – 0.093 = 0.024 که مقدار 0.0234 وارد شده.‏
  ‏3.در بخش گام چهارم: سطر ‏D21‎‏ مقدار ‏Max Row = (0.0234,0.0293) = 0.0293‎‏ میشود نه 0.0894 در نتیجه حاصل تقسیم نیز باید اصلاح شود.(این ‏گام چندین مورد داشت که فقط اولی رو نوشتم)‏
  ‏4.در گام پنجم: سطر 2 و ستون 4 باید مقدار 1 وارد شود.‏
  ‏5.در نهایت گزینه های دو و چهار مقدار منفی یک می دهند.‏
  با سپاس فراوان از لطف شما.‏

  1. با سلام و روز به خیر
   با تشکر از نظرات شما،
   در رابطه با مقادیر مقدار ABS ( قدر مطلق) در روش ELECTRE محاسبه می شود. لذا مقادیری که به آن اشاره کرده اید اشتباه و موارد ذکر شده در مثال صحیح می باشد.
   در رابطه با رقم اعشار نیز سیستم بر مبنای 4 رقم محاسبه نموده و شما 3 رقم و تفاوت معناداری در این رابطه وحود ندارد.
   شما می توانید با خریداری نمودن محصول روش حل صحیح را مشاهده نمایید.

 2. سلام.چطور بعد از رتبه بندی گزینه ها می تونیم به گزینه ها نمره بدیم؟

نظرات بسته شده اند.

X