۳.۷
(۳)

مثال روش دیمتل (DEMATEL)

مثال روش دیمتل (DEMATEL)، فرض کنید دیاگراف روابط مستقیم ۶ عامل A, B, C, D, E, F به صورت زیر می باشد. روش دیمتل را گام به گام بر روی آن اعمال کرده و سلسله مراتب آنها را مشخص نمایید.

مثال روش دیمتل
مثال روش دیمتل

گام اول: تشکیل ماتریس Mمثال روش دیمتل (DEMATEL)

در این گام براساس روابط مشخص شده بر روی گراف، ماتریس M را تشکیل می دهیم. به طور مثال ارتباط میان A-F برابر ۱.۳۳ خواهد بود. سپس مجموع هر کدام از سطرهای ماتریس را محاسبه می نماییم و بزرگترین مقدار جمع سطری را بدست می آوریم.

ABCDEFجمع
A۰.۰۰۰۱.۶۶۰۳.۶۶۰۰.۶۶۰۲.۳۳۰۱.۳۳۰۹.۶۴۰
B۲.۳۳۰۰.۰۰۰۳.۲۵۰۱.۲۵۰۲.۰۰۰۱.۵۰۰۱۰.۳۳۰
C۱.۶۶۰۲.۵۰۰۰.۰۰۰۱.۲۵۰۲.۵۰۰۱.۵۰۰۹.۴۱۰
D۱.۶۶۰۲.۷۵۰۱.۵۰۰۰.۰۰۰۲.۰۰۰۲.۰۰۰۹.۹۱۰
E۱.۳۳۰۳.۰۰۰۳.۲۵۰۰.۲۵۰۰.۰۰۰۰.۵۰۰۸.۳۳۰
F۳.۰۰۰۲.۷۵۰۳.۰۰۰۳.۲۵۰۲.۷۵۰۰.۰۰۰۱۴.۷۵۰
بزرگترین جمع سطری۱۴.۷۵۰

مثال روش دیمتل (DEMATEL)

گام دوم: محاسبه مقدار α

با توجه به فرمول مدنظر که همان معکوس بزرگترین مقدار جمع سطری است مقدار α بدست می آید. سپس مقدار بدست آمده را در تمامی عناصر ماتریس ضرب می نماییم تا ماتریس N بدست آید.( به این عمل نرمال سازی ماتریس M گفته می شود)

α= (۱/۱۴.۷۵) =۰.۰۶۸

به طور مثال برای عنصر A -D = 0.660 * 0.068 = ۰.۰۴۵

ABCDEF
A۰.۰۰۰۰.۱۱۳۰.۲۴۸۰.۰۴۵۰.۱۵۸۰.۰۹۰
B۰.۱۵۸۰.۰۰۰۰.۲۲۰۰.۰۸۵۰.۱۳۶۰.۱۰۲
C۰.۱۱۳۰.۱۶۹۰.۰۰۰۰.۰۸۵۰.۱۶۹۰.۱۰۲
D۰.۱۱۳۰.۱۸۶۰.۱۰۲۰.۰۰۰۰.۱۳۶۰.۱۳۶
E۰.۰۹۰۰.۲۰۳۰.۲۲۰۰.۰۱۷۰.۰۰۰۰.۰۳۴
F۰.۲۰۳۰.۱۸۶۰.۲۰۳۰.۲۲۰۰.۱۸۶۰.۰۰۰

مثال روش دیمتل (DEMATEL)

گام سوم : محاسبه ماتریس معکوسه I-N))

ابتدا ماتریس یکه I که عناصر قطر اصلی آن یک و سایر عناصر آن برابر صفر است را تشکیل می دهیم. سپس ماتریس N را از آن تفریق و در ادامه معکوس می نماییم.

IABCD  EF
A۱.۰۰۰۰.۰۰۰۰.۰۰۰۰.۰۰۰۰.۰۰۰۰.۰۰۰
B۰.۰۰۰۱.۰۰۰۰.۰۰۰۰.۰۰۰۰.۰۰۰۰.۰۰۰
C۰.۰۰۰۰.۰۰۰۱.۰۰۰۰.۰۰۰۰.۰۰۰۰.۰۰۰
D۰.۰۰۰۰.۰۰۰۰.۰۰۰۱.۰۰۰۰.۰۰۰۰.۰۰۰
E۰.۰۰۰۰.۰۰۰۰.۰۰۰۰.۰۰۰۱.۰۰۰۰.۰۰۰
F۰.۰۰۰۰.۰۰۰۰.۰۰۰۰.۰۰۰۰.۰۰۰۱.۰۰۰

I-N

ABCDEF
A۱.۰۰۰۰.۱۱۳۰.۲۴۸۰.۰۴۵۰.۱۵۸۰.۰۹۰
B۰.۱۵۸۱.۰۰۰۰.۲۲۰۰.۰۸۵۰.۱۳۶۰.۱۰۲
C۰.۱۱۳۰.۱۶۹۱.۰۰۰۰.۰۸۵۰.۱۶۹۰.۱۰۲
D۰.۱۱۳۰.۱۸۶۰.۱۰۲۱.۰۰۰۰.۱۳۶۰.۱۳۶
E۰.۰۹۰۰.۲۰۳۰.۲۲۰۰.۰۱۷۱.۰۰۰۰.۰۳۴
F۰.۲۰۳۰.۱۸۶۰.۲۰۳۰.۲۲۰۰.۱۸۶۱.۰۰۰

I-N))

IABCDEF
A۱.۲۳۸۰.۴۰۳۰.۵۶۰۰.۱۹۹۰.۴۱۹۰.۲۵۱
B۰.۳۹۴۱.۳۲۲۰.۵۶۳۰.۲۴۵۰.۴۲۱۰.۲۷۵
C۰.۳۳۹۰.۴۴۵۱.۳۵۱۰.۲۳۲۰.۴۲۳۰.۲۵۹
D۰.۳۵۸۰.۴۷۸۰.۴۶۶۱.۱۶۹۰.۴۱۵۰.۳۰۱
E۰.۲۹۰۰.۴۳۲۰.۴۹۴۰.۱۵۳۱.۲۴۳۰.۱۸۳
F۰.۵۲۷۰.۶۰۵۰.۶۸۸۰.۴۱۹۰.۵۷۳۱.۲۵۵

مثال روش دیمتل (DEMATEL)

گام چهارم : محاسبه ماتریس روابط کل S  = N(I-N)

با ضرب ماتریس N در معکوس خود ماتریس S بدست می آید. در ادامه مجموع سطری ماتریس S برابر R و مجموع ستونی ماتریس S مقدار J را تشکلیل می دهد.

IABCDEFR
A۰.۲۳۸۰.۴۰۳۰.۵۶۰۰.۱۹۹۰.۴۱۹۰.۲۵۱۲.۰۷۰
B۰.۳۹۴۰.۳۲۲۰.۵۶۳۰.۲۴۵۰.۴۲۱۰.۲۷۵۲.۲۱۹
C۰.۳۳۹۰.۴۴۵۰.۳۵۱۰.۲۳۲۰.۴۲۳۰.۲۵۹۲.۰۴۹
D۰.۳۵۸۰.۴۷۸۰.۴۶۶۰.۱۶۹۰.۴۱۵۰.۳۰۱۲.۱۸۶
E۰.۲۹۰۰.۴۳۲۰.۴۹۴۰.۱۵۳۰.۲۴۳۰.۱۸۳۱.۷۹۵
F۰.۵۲۷۰.۶۰۵۰.۶۸۸۰.۴۱۹۰.۵۷۳۰.۲۵۵۳.۰۶۸
J۲.۱۴۶۲.۶۸۴۳.۱۲۱۱.۴۱۸۲.۴۹۳۱.۵۲۴

محاسبه شدت ممکن از روابط غیر مستقیم T = N۲(I-N)

در این ماتریس مشاهده می شود که همه درایه های قطر اصلی غیر صفر هستند بدان معنی که این عناصر بر خود نیز تاثیر می گذارند لذا با رسم دیاگراف روابط غیرمستقیم توأم با شدت نسبی ملاحظه می گردد که همه عناصر دارای “حلقه” به خود هستند.

N۲ : ضرب ماتریس N در خودش

ABCDEF
A۰.۰۸۳۰.۰۹۹۰.۰۸۲۰.۰۵۳۰.۰۸۰۰.۰۴۸
B۰.۰۶۷۰.۱۱۷۰.۰۹۸۰.۰۵۰۰.۰۹۳۰.۰۵۳
C۰.۰۷۲۰.۰۸۲۰.۱۳۲۰.۰۴۵۰.۰۷۱۰.۰۴۵
D۰.۰۸۱۰.۰۸۳۰.۱۲۶۰.۰۶۲۰.۰۸۶۰.۰۴۴
E۰.۰۶۶۰.۰۵۷۰.۰۷۶۰.۰۴۷۰.۰۸۸۰.۰۵۴
F۰.۰۹۴۰.۱۳۶۰.۱۵۵۰.۰۴۵۰.۱۲۲۰.۰۹۴

T = N۲(I-N)

IABCDEF
A۰.۲۳۸۰.۲۹۱۰.۳۱۱۰.۱۵۵۰.۲۶۱۰.۱۶۱
B۰.۲۳۶۰.۳۲۲۰.۳۴۲۰.۱۶۰۰.۲۸۶۰.۱۷۳
C۰.۲۲۷۰.۲۷۵۰.۳۵۱۰.۱۴۷۰.۲۵۳۰.۱۵۷
D۰.۲۴۵۰.۲۹۱۰.۳۶۴۰.۱۶۹۰.۲۷۹۰.۱۶۵
E۰.۲۰۰۰.۲۲۸۰.۲۷۴۰.۱۳۶۰.۲۴۳۰.۱۴۹
F۰.۳۲۴۰.۴۱۸۰.۴۸۵۰.۱۹۹۰.۳۸۶۰.۲۵۵

مثال روش دیمتل (DEMATEL)

گام پنجم : تعیین میزان تاثیرگذاری و تاثیر پذیری عوامل

در گام چهارم مقدار R و J بدست آمده است. حال با رتبه بندی این مقادیر تاثیر گذاری و تاثیر پذیری آن ها محاسبه شده و برای رسم آن بر روی گراف نیز مقدار R+J و R-J محاسبه می شود.

R رتبهعنصرJرتبهعنصرR+JرتبهعنصرR-Jرتبهعنصر
۲.۰۷۰۴.۰۰۰D۲.۱۴۶۴.۰۰۰D۴.۲۱۶۵.۰۰۰E-۰.۰۷۷۳.۰۰۰C
۲.۲۱۹۲.۰۰۰B۲.۶۸۴۲.۰۰۰B۴.۹۰۴۲.۰۰۰B-۰.۴۶۵۴.۰۰۰D
۲.۰۴۹۵.۰۰۰E۳.۱۲۱۱.۰۰۰A۵.۱۷۰۱.۰۰۰A-۱.۰۷۳۶.۰۰۰F
۲.۱۸۶۳.۰۰۰C۱.۴۱۸۶.۰۰۰F۳.۶۰۴۶.۰۰۰F۰.۷۶۹۲.۰۰۰B
۱.۷۹۵۶.۰۰۰F۲.۴۹۳۳.۰۰۰C۴.۲۸۹۴.۰۰۰D-۰.۶۹۸۵.۰۰۰E
۳.۰۶۸۱.۰۰۰A۱.۵۲۴۵.۰۰۰E۴.۵۹۲۳.۰۰۰C۱.۵۴۴۱.۰۰۰A

مثال روش دیمتل (DEMATEL)

گام ششم : رسم ﻧﻘﺸﻪ رواﺑﻂ ﺷﺒﮑﻪ ( NRM )

ابتدا محور مختصات را با X= R+J و Y = R -J  ترسیم نموده و مقادیر بدست آمده برای هر کدام از عوامل را بر روی آن مشخص می نماییم. سپس از ماتریس S میانگین می گیریم. سپس مقادیری را که از میانگین کمتر می باشند صفر و مابقی اعداد را در نظر می گیریم. ماتریس بدست آمده شدت روابط هر کدام از عناصر بر یکدیگر را به ما نشان می دهد.  در صورتی که در ماتریس بدست آمده برروی قطر اصلی اعداد وجود داشته باشد بدین معناست که عنصر دارای حلقه بوده و با خود رابطه دارد.

میانگین ماتریس S برابر ۰.۳۷۲ می باشد.

ماتریس S همان ماتریس عنوان شده در بالاست.

IABCDEF
A۰.۲۳۸۰.۴۰۳۰.۵۶۰۰.۱۹۹۰.۴۱۹۰.۲۵۱
B۰.۳۹۴۰.۳۲۲۰.۵۶۳۰.۲۴۵۰.۴۲۱۰.۲۷۵
C۰.۳۳۹۰.۴۴۵۰.۳۵۱۰.۲۳۲۰.۴۲۳۰.۲۵۹
D۰.۳۵۸۰.۴۷۸۰.۴۶۶۰.۱۶۹۰.۴۱۵۰.۳۰۱
E۰.۲۹۰۰.۴۳۲۰.۴۹۴۰.۱۵۳۰.۲۴۳۰.۱۸۳
F۰.۵۲۷۰.۶۰۵۰.۶۸۸۰.۴۱۹۰.۵۷۳۰.۲۵۵

تمامی عواملی که از ۰.۳۷۲ کمتر می باشند برابر ۰ و سایر مقادیر برای ترسیم نوشته می شوند.

ABCDEF
A۰.۰۰۰۰.۴۰۳۰.۵۶۰۰.۰۰۰۰.۴۱۹۰.۰۰۰
B۰.۳۹۴۰.۰۰۰۰.۵۶۳۰.۰۰۰۰.۴۲۱۰.۰۰۰
C۰.۰۰۰۰.۴۴۵۰.۰۰۰۰.۰۰۰۰.۴۲۳۰.۰۰۰
D۰.۰۰۰۰.۴۷۸۰.۴۶۶۰.۰۰۰۰.۴۱۵۰.۰۰۰
E۰.۰۰۰۰.۴۳۲۰.۴۹۴۰.۰۰۰۰.۰۰۰۰.۰۰۰
F۰.۵۲۷۰.۶۰۵۰.۶۸۸۰.۴۱۹۰.۵۷۳۰.۰۰۰
img_59e6686f27e59
دانلود فایل اکسل

چه میزان از این مطلب رضایت داشته اید؟

میانگین ۳.۷ / ۵. از ۳

لطف می کنین اگه رای بدین

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *