۲
(۱)

مثال روش تاپسیس

می خواهیم از بین ۱۰ خیابان در یک محله، بهترین خیابان ها را برای استفاده دوچرخه سواران مشخص کنیم. (خیابان ها را اولویت بندی کنیم.)

مثال روش تاپسیس (TOPSIS): ماتریس تصمیم

شماره خیابانحجم ترافیک عبورینسبت  کاربری های غیر مسکونی به کل کاربری­هاوضعیت فضای سبزکیفیت کف سازی خیابانتعداد چراغهای روشنایی در واحد طول
IDvolumeNon_ResGreenGroundL per D
۱۵۹۵۰.۳۵۳۳۰.۰۴۵
۲۱۱۱۹۰۳۳۰.۰۵۹
۳۳۱۱۰.۲۷۷۳۰.۰۲۱
۴۳۱۱۰.۱۶۷۳۰.۰۳۲
۵۵۲۰۰.۰۴۳۵۰.۰۲۴
۶۹۰۵۰.۲۳۵۰.۰۳۲
۷۲۲۲۶۰.۶۱۵۵۰.۰۲۵
۸۳۱۱۰.۰۶۷۵۰.۰۲۱
۹۲۵۷۶۱۵۷۰.۰۲۴
۱۰۵۱۴۰۵۷۰
مثال روش تاپسیس (TOPSIS)

مرحله ۱ :کمی کردن و بی مقیاس سازی ماتریس تصمیم

شماره خیابانحجم ترافیک عبورینسبت  کاربری های غیر مسکونی به کل کاربری­هاوضعیت فضای سبزکیفیت کف سازی خیابانتعداد چراغهای روشنایی در واحد طول
IDvolumeNon_ResGreenGroundL per D
۱۰.۱۵۰.۲۷۰.۱۹۰.۲۰۰.۴۵
۲۰.۲۹۰.۰۰۰.۱۹۰.۲۰۰.۵۸
۳۰.۰۸۰.۲۱۰.۴۴۰.۲۰۰.۲۱
۴۰.۰۸۰.۱۳۰.۴۴۰.۲۰۰.۳۲
۵۰.۱۳۰.۰۳۰.۱۹۰.۳۳۰.۲۴
۶۰.۲۳۰.۱۶۰.۱۹۰.۳۳۰.۳۲
۷۰.۵۸۰.۴۸۰.۳۱۰.۳۳۰.۲۵
۸۰.۰۸۰.۰۵۰.۴۴۰.۳۳۰.۲۱
۹۰.۶۷۰.۷۸۰.۳۱۰.۴۶۰.۲۴
۱۰۰.۱۳۰.۰۰۰.۳۱۰.۴۶۰.۰۰

مثال روش تاپسیس (TOPSIS)

مرحله ۲ :   وزن دهی به ماتریس نرمالایز شده

 حجم ترافیک عبورینسبت  کاربری های غیر مسکونی به کل کاربری­هاوضعیت فضای سبزکیفیت کف سازی خیابانتعداد چراغهای روشنایی در واحد طول
volumeNon_ResGreenGroundL per D
Wi۰.۴۱۰.۲۳۰.۱۱۰.۱۱۰.۱۴
شماره خیابانحجم ترافیک عبورینسبت  کاربری های غیر مسکونی به کل کاربری­هاوضعیت فضای سبزکیفیت کف سازی خیابانتعداد چراغهای روشنایی در واحد طول
IDvolumeNon_ResGreenGroundL per D
۱۰.۰۶۰.۰۶۰.۰۲۰.۰۲۰.۰۶
۲۰.۱۲۰.۰۰۰.۰۲۰.۰۲۰.۰۸
۳۰.۰۳۰.۰۵۰.۰۵۰.۰۲۰.۰۳
۴۰.۰۳۰.۰۳۰.۰۵۰.۰۲۰.۰۴
۵۰.۰۶۰.۰۱۰.۰۲۰.۰۴۰.۰۳
۶۰.۱۰۰.۰۴۰.۰۲۰.۰۴۰.۰۴
۷۰.۲۴۰.۱۱۰.۰۳۰.۰۴۰.۰۳
۸۰.۰۳۰.۰۱۰.۰۵۰.۰۴۰.۰۳
۹۰.۲۷۰.۱۸۰.۰۳۰.۰۵۰.۰۳
۱۰۰.۰۵۰.۰۰۰.۰۳۰.۰۵۰.۰۰
مثال روش تاپسیس

بیشتر بدانیم: روش تاپسیس

مرحله ۳ :   تعیین راه حل ایده آل مثبت و راه حل ایده آل منفی

volumeNon_ResGreenGroundL per D
Max۰.۲۷۰.۱۸۰.۰۵۰.۰۵۰.۰۸
Min۰.۰۳۰.۰۰۰.۰۲۰.۰۲۰.۰۰

مثال روش تاپسیس

مرحله ۴ :به دست آوردن میزان فاصله هر گزینه تا ایده آل های مثبت و منفی

IDdi+di-
۱۰.۱۳۰.۲۳
۲۰.۲۰۰.۱۸
۳۰.۱۴۰.۲۵
۴۰.۱۶۰.۲۵
۵۰.۱۸۰.۲۲
۶۰.۱۶۰.۱۹
۷۰.۲۲۰.۱۲
۸۰.۱۸۰.۱۹
۹۰.۲۵۰.۱۹
۱۰۰.۲۰۰.۲۲

روش شباهت به گزینه ایده آل (TOPSIS)

مرحله ۵ :  تعیین نزدیکی نسبی (CL) یک گزینه به راه حل ایده آل

IDCL
۱۰.۶۴۰۲
۲۰.۴۶۳۲
۳۰.۶۳۳۳
۴۰.۶۱۰۹
۵۰.۵۴۷۸
۶۰.۵۳۲۶
۷۰.۳۵۶۰
۸۰.۵۱۱۰
۹۰.۴۲۹۶
۱۰۰.۵۲۷۰

مثال روش شباهت به گزینه ایده آل (TOPSIS)

مرحله ششم: رتبه بندی و انتخاب

IDCL
۱۰.۶۴۰۲Best alternative
۳۰.۶۳۳۳
۴۰.۶۱۰۹
۵۰.۵۴۷۸
۶۰.۵۳۲۶
۱۰۰.۵۲۷۰
۸۰.۵۱۱۰
۲۰.۴۶۳۲
۹۰.۴۲۹۶
۷۰.۳۵۶۰

روش شباهت به گزینه ایده آل (TOPSIS)

چه میزان از این مطلب رضایت داشته اید؟

میانگین ۲ / ۵. از ۱

لطف می کنین اگه رای بدین

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *