۴.۷
(۱۳۶)

مثال روش ویکور

در یک مساله تصمیم گیری با چهار گزینه و شانزده معیار نتیجه ارزیابی گزینه ها برای معیارهای مختلف به شرح جدول زیر است:

W1W2W3W4W5W6W7W8W9W10W11W12W13W14W15W16
۰.۰۷۵۰.۰۳۷۰.۰۴۴۰.۰۵۹۰.۰۷۴۰.۰۴۲۰.۰۹۵۰.۰۵۳۰.۰۵۵۰.۰۶۸۰.۰۶۷۰.۰۹۸۰.۰۶۷۰.۰۴۵۰.۰۸۶۰.۰۳۷
C1C2C3C4C5C6C7C8C9C10C11C12C13C14C15C16
A1۶۶۷۹۶۳۷۵۷۰۷۸۷۰۷۸۵۸۸۲۵۶۸۳۷۴۵۹۷۶۶۶
A2۷۰۷۲۷۲۶۸۶۹۷۲۷۴۷۲۶۷۶۸۵۷۷۵۷۲۶۶۷۷۶۶
A3۷۹۷۲۷۲۷۵۷۵۷۲۷۷۷۳۷۲۷۰۶۷۷۵۷۵۶۷۷۷۶۹
A4۷۷۷۰۷۴۷۱۷۷۷۴۷۹۸۰۷۵۶۷۶۳۷۰۷۴۷۰۸۰۶۵

محاسبه مقدار حداکثر  و حداقل هر شاخص

C1C2C3C4C5C6C7C8C9C10C11C12C13C14C15C16
F*۷۹۷۹۷۴۷۵۷۷۷۸۷۹۸۰۷۵۸۲۶۷۸۳۷۵۷۰۸۰۶۹
F-۶۶۷۰۶۳۶۸۶۹۷۲۷۰۷۲۵۸۶۷۵۶۷۰۷۲۵۹۷۶۶۵
مثال روش VIKOR

محاسبه بر مبنای فرمول S

S1۰.۰۷۵۰۰.۰۰۰۰۰.۰۴۴۰۰.۰۰۰۰۰.۰۶۴۸۰.۰۰۰۰۰.۰۹۵۰۰.۰۱۳۳۰.۰۵۵۰۰.۰۰۰۰۰.۰۶۷۰۰.۰۰۰۰۰.۰۲۲۳۰.۰۴۵۰۰.۰۸۶۰۰.۰۲۷۸
S2۰.۰۵۱۹۰.۰۲۸۸۰.۰۰۸۰۰.۰۵۹۰۰.۰۷۴۰۰.۰۴۲۰۰.۰۵۲۸۰.۰۵۳۰۰.۰۲۵۹۰.۰۶۳۵۰.۰۶۰۹۰.۰۶۰۳۰.۰۶۷۰۰.۰۱۶۴۰.۰۶۴۵۰.۰۲۷۸
S3۰.۰۰۰۰۰.۰۲۸۸۰.۰۰۸۰۰.۰۰۰۰۰.۰۱۸۵۰.۰۴۲۰۰.۰۲۱۱۰.۰۴۶۴۰.۰۰۹۷۰.۰۵۴۴۰.۰۰۰۰۰.۰۶۰۳۰.۰۰۰۰۰.۰۱۲۳۰.۰۶۴۵۰.۰۰۰۰
S4۰.۰۱۱۵۰.۰۳۷۰۰.۰۰۰۰۰.۰۳۳۷۰.۰۰۰۰۰.۰۲۸۰۰.۰۰۰۰۰.۰۰۰۰۰.۰۰۰۰۰.۰۶۸۰۰.۰۲۴۴۰.۰۹۸۰۰.۰۲۲۳۰.۰۰۰۰۰.۰۰۰۰۰.۰۳۷۰
مثال روش VIKOR
S-۰.۳۶۰S*۰.۷۵۶R-۰.۰۶۴۵R*۰.۰۹۸۰v۰.۵
مثال روش VIKOR

محاسبه مقدار Q و مرتب سازی

RSQ QRS
A1۰.۰۹۵۰۰.۵۹۵۰.۷۵۲۳۲۹A3A3A4
A2۰.۰۷۴۰۰.۷۵۶۰.۶۴۱۷۹۱A4A2A3
A3۰.۰۶۴۵۰.۳۶۶۰.۰۰۷۵۸۲A2A1A1
A4۰.۰۹۸۰۰.۳۶۰۰.۵A1A4A2

مثال روش ویکور

هیچ گزینه ای در هر ۳ مورد در جایگاه نخست قرار ندارد و فقط گزینه سوم در Q , R در جایگاه نخست است لذا جهت انتخاب آن دو شرط برای آن بررسی می شود.

  • شرط اول» گزینه های A3 و A4 از نظرشاخص Q در جایگاه اول و دوم قرار دارند لذا بررسی می کنیم: (۰.۵-۰.۰۰۷۵۸۳)> ۱/۴ -> (۴ تعداد شاخص) این شرط برقرار است.
  • شرط دوم» گزینه A3 در یکی از شاخص های S,R به عنوان شاخص برتر شناخته شود که چنین است و این گزینه گزینه برتر خواهد بود.

چه میزان از این مطلب رضایت داشته اید؟

میانگین ۴.۷ / ۵. از ۱۳۶

لطف می کنین اگه رای بدین

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *