مثال روش ویکور

در یک مساله تصمیم گیری با چهار گزینه و شانزده معیار نتیجه ارزیابی گزینه ها برای معیارهای مختلف به شرح جدول زیر است:

W1W2W3W4W5W6W7W8W9W10W11W12W13W14W15W16
0.0750.0370.0440.0590.0740.0420.0950.0530.0550.0680.0670.0980.0670.0450.0860.037
C1C2C3C4C5C6C7C8C9C10C11C12C13C14C15C16
A166796375707870785882568374597666
A270727268697274726768577572667766
A379727275757277737270677575677769
A477707471777479807567637074708065

محاسبه مقدار حداکثر  و حداقل هر شاخص

C1C2C3C4C5C6C7C8C9C10C11C12C13C14C15C16
F*79797475777879807582678375708069
F-66706368697270725867567072597665
مثال روش VIKOR

محاسبه بر مبنای فرمول S

S10.07500.00000.04400.00000.06480.00000.09500.01330.05500.00000.06700.00000.02230.04500.08600.0278
S20.05190.02880.00800.05900.07400.04200.05280.05300.02590.06350.06090.06030.06700.01640.06450.0278
S30.00000.02880.00800.00000.01850.04200.02110.04640.00970.05440.00000.06030.00000.01230.06450.0000
S40.01150.03700.00000.03370.00000.02800.00000.00000.00000.06800.02440.09800.02230.00000.00000.0370
مثال روش VIKOR
S-0.360S*0.756R-0.0645R*0.0980v0.5
مثال روش VIKOR
مثال روش ویکور
مثال روش VIKOR

محاسبه مقدار Q و مرتب سازی

RSQ QRS
A10.09500.5950.752329A3A3A4
A20.07400.7560.641791A4A2A3
A30.06450.3660.007582A2A1A1
A40.09800.3600.5A1A4A2

مثال روش ویکور

هیچ گزینه ای در هر 3 مورد در جایگاه نخست قرار ندارد و فقط گزینه سوم در Q , R در جایگاه نخست است لذا جهت انتخاب آن دو شرط برای آن بررسی می شود.

  • شرط اول» گزینه های A3 و A4 از نظرشاخص Q در جایگاه اول و دوم قرار دارند لذا بررسی می کنیم: (0.5-0.007583)> 1/4 -> (4 تعداد شاخص) این شرط برقرار است.
  • شرط دوم» گزینه A3 در یکی از شاخص های S,R به عنوان شاخص برتر شناخته شود که چنین است و این گزینه گزینه برتر خواهد بود.

مثال روش ویکور مثال روش ویکور مثال روش ویکور

X
سوالی دارین؟